การยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pensions’ Electronic Filling)

 หนังสือที่ ศธ 0517/ว.8809 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง การยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์

  คู่มือการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pensions’ Electronic Filing)


เอกสารอ้างอิง

หนังสือที่ กค 0420.7/ว 63 วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง การยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ)

หนังสือที่ กค 0432.4/ว 153 วันที่ 17 ธันวาคม 2558 เรื่อง การยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์

หนังสือที่ กค 0432.4/ว 21 วันที่ 14 มกราคม 2559 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่ายเงินบำนาญด้วยตนเอง (คู่มือการลงทะเบียนขอรหัสผ่าน เพื่อเข้าระบบบำเหน็จบำนาญ)

Page views: 312