โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรในสำนักงานอธิการบดี (ASK) หัวข้อ “เทคนิคการใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint เพื่อการนำเสนองาน”
10/02/2023
โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรในสำนักงานอธิการบดี (Attitude – Skill – Knowledge : ASK) หัวข้อ “เทคนิคการออกแบบสื่อด้วย Canva.com”
25/04/2023

โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรในสำนักงานอธิการบดี (ASK) หัวข้อ “เทคนิคการออกแบบงานด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop”

กองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรในสำนักงานอธิการบดี

(Attitude – Skill – Knowledge : ASK)

หัวข้อ “เทคนิคการออกแบบงานด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop”

เมื่อวันพุธที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น.

ณ ห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ IT 105 ชั้น 1

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล