ประกาศ / คำสั่ง/ ข้อบังคับ

อัตราค่าบริการสำหรับการใช้รถยนต์เพื่อการโดยสารของมหาวิทยาลัยมหิดล 
เอกสารแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงเว็บไซต์
การอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ดาวน์โหลดภาพพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
แบบคำร้องขอรับเงินสวัสดิการกองบริหารงานทั่วไป
หลักเกณฑ์สวัสดิการกอง
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง นโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (MUSIS)
ประกาศสำนักงานอธิการบดี เรื่อง แนวปฏิบัติงานบริหารเอกสารด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (MUSIS) ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี
ข้อบังคับ ว่าด้วยเรื่องรถยนต์มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2551
ประกาศหลักเกณฑ์และอัตราค่าบำรุงการขอใช้รถยนต์ของสำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2553
พระราชบัญญัติ รถยนต์ (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2556
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย เครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัย 2551
ประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง การประดับเครื่องหมายเข็มพระราชทาน
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการปริญญา ปีการศึกษา 2558 และหน้าที่ความรับผิดชอบ
ประกาศเปลี่ยนชื่องานสื่อสารองค์กร
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
คำสั่งคณะกรรมการดำเนินการมหิดลแชนแนล
คำสั่งคณะกรรมการตรวจสอบมหิดลแชนแนล
คำสั่งมอบหมายอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลมหิดลแชนแนล

ผลงาน R2R

คู่มือปฏิบัติงานการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล 
งานวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาระบบการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล  
เล่มงานวิเคราะห์ภาพลักษณ์สำนักงานอธิการบดีปี60_โสภาพรรณ
เล่มการวิเคราะห์ความพร้อมในการปฏิบัติงานของเลขานุการฯ_โสภาพรรณ 
ความพึงพอใจในการจัดงานกฐินพระราชทานของมหาวิทยาลัยมหิดล
คู่มือ-การพัฒนาโมเดลนำร่องของสมรรถนะของหน่วยเลขานุการผู้บริหาร: กรณีศึกษาเลขานุการผู้บริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล
คู่มือปฏิบัติงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (MUSIS)
คู่มือ-แนวทางปฏิบัติงานเลขานุการ Secretary Works
สรุปผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียนรายงานการประชุม” รุ่นที่ 1
สรุปผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียนรายงานการประชุม” รุ่นที่ 2

เอกสารอื่นๆ

เอกสารสรุปสัมนากองบริหารงานทั่วไป ประจำปี 2562 
logo มหาวิทยาลัยมหิดล [แบบสี 2.5 CM] 
logo มหาวิทยาลัยมหิดล [แบบขาวดำ 2.5 CM] 
logo มหาวิทยาลัยมหิดล [แบบสี 3 CM] 
logo มหาวิทยาลัยมหิดล [แบบขาวดำ 3 CM] 
logo มหาวิทยาลัยมหิดล แบบสี [สำหรับออกแบบ] 
logo มหาวิทยาลัยมหิดล แบบขาวดำ [สำหรับออกแบบ] 
ราชกิจจานุเบกษา เรื่อง พระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย คำอ่าน และสรรพนาม คำขึ้นต้น คำลงท้าย ในการกราบบังคมทูล กราบทูล
Presentation แนวปฏิบัติเอกสารลับ
คำถวายราชสดุดี ถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับพระราชพิธี รัฐพิธี พิธีและเครื่องราชอิสริยาภรณ์
พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
มาตรการประหยัดพลังงาน
เบอร์โทรศัพท์หน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี
ขั้นตอนการใช้งานระบบโสตฯห้องประชุม 515
ขั้นตอนการใช้งานระบบโสตฯห้องประชุม 516
ขั้นตอนการใช้งานระบบโสตฯห้องประชุม 530
ขั้นตอนการใช้งานระบบโสตฯห้องประชุม 531
ขั้นตอนการใช้งานระบบโสตฯห้องประชุม 415
ข้อพึงปฏิบัติในการเข้าเฝ้าฯ
คำขึ้นต้นและคำลงท้ายในการกราบบังคมทูล กราบทูล และทูลด้วยวาจา
รวมเรื่องและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับราชสำนัก
ระเบียบการบรรเลงดุริยางค์ในการพระราชพิธีหรือพิธีการต่าง ๆ
ราชาศัพท์ที่ควรทราบ
ตารางกำหนดอายุการเก็บเอกสารการเงินและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ตารางอายุเอกสารบริหารบุคคล
อายุการเก็บเอกสารใหม่
บัญชีคุมแฟ้มเอกสาร