ทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน

การเสนอแผนบูรณาการวิจัยฯ  

•   จดหมายแจ้งเวียนประชาสัมพันธ์ (ฉบับที่ 3)
•   หนังสือที่อ้างถึง ศธ0517.016/ว3206
(สิ่งที่ส่งมาด้วย)
01 แบบเสนอแผนบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2563 (เป้าหมายที่ 1-3) (เป้าหมายที่ 4)  
02 แบบฟอร์มข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) สำหรับโครงการ เป้าหมายที่ 1-3 ประจำปีงบประมาณ 2563  
03 แบบฟอร์มข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) สำหรับโครงการ เป้าหมายที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563  
04 แบบสรุปโครงการย่อยภายใต้ชุดโครงการ (สำหรับโครงการชุด) ประจำปีงบประมาณ 2563
05 แบบฟอร์มมาตรฐานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง
06 เอกสารชี้แจงรายละเอียดการปรับปรุงแก้ไข (เอกสารหมายเลข 1)
07 ตัวอย่างหน้าปก (เอกสารหมายเลข 2)
08 แนวทางการกรอกแบบฟอร์ม Full Proposal

(คู่มือการใช้งานระบบ เสนอของบบูรณาการ 63 (สำหรับนักวิจัย))  

(คู่มือการกรอกแบบฟอร์ม รอบ Full Proposal)
01 คู่มือ Template แผนบูรณาการ 63
02 คู่มือ TemplateProgramAndProject 63 เป้าหมาย 1-3
03 คู่มือ TemplateProject 63 เป้าหมาย 4
04 คู่มือ TemplateProject 63

(แบบฟอร์มจัดลำดับความสำคัญของโครงการวิจัย (แบบ บช-3))
• (แบบ บช-3) เป้าหมายที่ 1
• (แบบ บช-3) เป้าหมายที่ 2
• (แบบ บช-3) เป้าหมายที่ 3
• (แบบ บช-3) เป้าหมายที่ 4
_________________________________________________________________________________________________

•   จดหมายแจ้งเวียนประชาสัมพันธ์ (ฉบับที่ 2)
•   แบบฟอร์มแบบสรุปโครงการ (แบบสรุป CP01/2563) ปรับปรุง ณ วันที่ 5 กันยายน 2561
•   แบบฟอร์มข้อเสนอเชิงหลักการ (concept proposal: แบบ CP02/2563) ปรับปรุง ณ วันที่ 12 กันยายน 2561
•   คำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับระดับของ Technology Readiness Level (TRL: 1 – 9)
•   คำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับระดับของ Societal Readiness Level (SRL: 1 – 9)
•   คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการโครงการ Spearhead ด้านเศรษฐกิจ
•   แบบฟอร์มจัดลำดับความสำคัญของโครงการวิจัย (แบบ บช-3) เป้าหมายที่ 1 
•   แบบฟอร์มจัดลำดับความสำคัญของโครงการวิจัย (แบบ บช-3) เป้าหมายที่ 2
•   ปฏิทินการทำงานของมหาวิทยาลัยมหิดลและส่วนงาน
•   คู่มือสำหรับผู้ประสานงานหน่วยงาน
•   Workshop โดย สุนันทา สมพงษ์ เรื่อง จัดการอย่างไรให้ได้แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมเชิงรุก ปีงบประมาณ 2563
_________________________________________________________________________________________________

•   จดหมายแจ้งเวียนประชาสัมพันธ์ (ฉบับที่ 1) ยกเลิก

ผู้ประสานงาน การตั้งเงินงบประมาณปี 2563 
  0 2849 6157 (วรพรรณ)
  0 2849 6248 (สิทธิพร)
  0 2849 6242 (สุปรานี)