ผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก

           1) ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล จ้างเต็มเวลา ปฏิบัติงานติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
           2) ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยหรืออยู่ระหว่างถูกสอบสวนทางวินัย
           3) มีความประพฤติในการครองตน ครองคน ครองงาน เป็นแบบอย่างที่ดี และมีผลงานดีเด่นสมควรได้รับการยกย่อง
           4) ไม่เคยได้รับการพิจารณาคัดเลือกฯ มาก่อน เว้นแต่เคยได้รับการคัดเลือกมาแล้วเกินกว่า 5 ปี หรือถ้าปัจจุบันมิได้อยู่ในกลุ่มระดับเดิมคณะกรรมการสามารถพิจารณาคัดเลือกได้อีก (ถ้ามีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด)

  เอกสาร/ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
 หนังสือเวียนแจ้งส่วนงาน
            
โครงการคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่นของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2557 (ที่ ศธ 0517/ว.6954 ลว. 7 ต.ค. 57)  
 ประกาศ/หลักเกณฑ์
หลักเกณฑ์การคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่นของมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2561 
 แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
             แบบกรอกประวัติ (แบบ 2)     |  ไฟล์ Word  Word
             แบบประเมินการคัดเลือก (แบบ 3)  
   |  ไฟล์ Word  Word

(หมายเหตุ : สามารถดาวน์โหลด ไฟล์ Template แบบฟอร์มเปล่า รวมทั้งหมดได้ที่นี่)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คุณ ปราณีต กลิ่นสังข์ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี
โทรศัพท์ : 0-2849-6292 โทรสาร : 0-2849-6287 อีเมล :
 praneet.gli@mahidol.ac.th
Page views: 397