ผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก

           1) ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล จ้างเต็มเวลา ปฏิบัติงานติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
           2) ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยหรืออยู่ระหว่างถูกสอบสวนทางวินัย
           3) มีความประพฤติในการครองตน ครองคน ครองงาน เป็นแบบอย่างที่ดี และมีผลงานดีเด่นสมควรได้รับการยกย่อง
           4) ไม่เคยได้รับการพิจารณาคัดเลือกฯ มาก่อน เว้นแต่เคยได้รับการคัดเลือกมาแล้วเกินกว่า 5 ปี หรือถ้าปัจจุบันมิได้อยู่ในกลุ่มระดับเดิมคณะกรรมการสามารถพิจารณาคัดเลือกได้อีก (ถ้ามีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด)

  เอกสาร/ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
 หนังสือเวียนแจ้งส่วนงาน
            
 การคัดเลือกบุคลากรดีเด่นของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ.2566 (ที่ อว 78/ว6651 ลว. 4 ก.ย. 66) 
 ประกาศ/หลักเกณฑ์

 แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
             แบบกรอกประวัติ (แบบ 2)  
             แบบประเมินการคัดเลือก (แบบ 3)
  

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คุณสุวีเรศ วงษ์ทองดี โทรศัพท์ : 0 2849 6280  อีเมล : suweeredh.won@mahidol.ac.th
คุณอันติมา เพ็ชร์ทอง โทรศัพท์ : 0 2849 6286 อีเมล : ultima.pet@mahidol.ac.th