หน่วยสนับสนุนการขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนต่างประเทศ
Mahidol University: Supporting Unit for International Research Funding (MU: SURF)

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง Share and Learn: NIH Grant Application and Administration  
เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 9.00 – 13.00 น. ณ ห้องประชุมประชาสังคมอุดมพัฒน์ ชั้น 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
•   แนวปฏิบัติในการสมัครขอรับทุน และบริหารโครงการหลังได้รับทุน NIH โดย นางศิราวัลย์ อัศวเมฆิน
•   NIH Grant Application and Administration โดย ดร.เจตสุมน สัตตบงกช ประจำศรี
•   ‘Let’s get funded’: Behavioral and Social Sciences Proposals to NIH โดย รศ.ดร.โธมัส กวาดามูซ
   รับชมวิดีโอการประชุมย้อนหลัง

การบรรยายประชาสัมพันธ์ทุนแหล่งทุนสหภาพยุโรป เรื่อง “Advanced your Research Career in Europe: Funding and Fellowship Opportunities”  
วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 8.30 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
   เอกสารประกอบการบรรยาย
   รับชมวิดีโอการประชุมย้อนหลัง

การบรรยายประชาสัมพันธ์ทุนแหล่งทุนสหภาพยุโรป “European Research Day 2019”  
วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ โรงแรมดับเบิ้ลทรี บาย ฮิลตัน สุขุมวิท กรุงเทพ ฯ
   เอกสารประกอบการบรรยาย