ทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2564

การเสนอแผนงาน เพื่อขอตั้งงบประมาณ ประจำปี 2564

จดหมายแจ้งเวียน
•   หนังสือเลขที่ 78.016/5285 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2562 เรื่อง แจ้งเลื่อนกำหนดการยื่นข้อเสนอแผนงานเพื่อขอตั้งงบประมาณอุดหนุนวิจัย ประจำปี 2564
•   หนังสือเลขที่ 78.016/5217 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง แจ้งการดำเนินการเพิ่มเติมสำหรับโครงการวิจัยที่เสนอขอตั้งงบประมาณอุดหนุนการวิจัย ประจำปี 2564
•   หนังสือเลขที่ 78.016/5077 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง การเสนอแผนงานเพื่อขอตั้งงบประมาณอุดหนุนวิจัย ประจำปี 2564 (ฉบับที่ 4)
•   หนังสือเลขที่ 78.016/4060 ลงวันที่ 3 กันยายน 2562 เรื่อง การเสนอแผนงานเพื่อขอตั้งงบประมาณอุดหนุนวิจัย ประจำปี 2564 (ฉบับที่ 3)
•   หนังสือเลขที่ 78.016/3480 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2562 เรื่อง การเสนอแผนงานเพื่อขอตั้งงบประมาณอุดหนุนวิจัย ประจำปี 2564 (ฉบับที่ 2)
•   หนังสือเลขที่ 78.016/3322 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2562 เรื่อง การเสนอแผนงานเพื่อขอตั้งงบประมาณอุดหนุนวิจัย ประจำปี 2564

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
•   (ร่าง) เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Objectives and Key Results: OKR) สำหรับ พ.ศ. 2563 – 2565 [ฉบับวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562]
•   Timeline งบประมาณด้าน ววน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
•   การเสนอคำของบประมาณของ PMU ประจำปี 2564 ผ่านระบบสารสนเทศ
•   การเสนอคำของบประมาณด้าน วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2564 ต่อ กสว. ผ่านระบบสารสนเทศ
•   Program ที่ 7 PMU รับผิดชอบ ปีงบประมาณ 63 และ 64
•   แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงหลักการ (Concept Proposal) เพื่อของบประมาณ ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2564  
•   แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงหลักการ (Concept Proposal) เพื่อของบประมาณ ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2564  
•   การยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย Concept Proposal ปีงบประมาณ 2564 (Update 16 พ.ย. 2562)
•   แบบฟอร์มสรุปรายชื่อข้อเสนอการวิจัย ที่เสนอของบประมาณด้าน ววน. ประจำปีงบประมาณ 2564 ผ่านระบบ NRMS
•   ข้อแนะนำการกรอกข้อมูล เพื่อยื่นข้อเสนอการวิจัย ฯ ผ่านระบบ NRMS (สำหรับนักวิจัย)

ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2564
•   หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)
•   หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการพัฒนากาลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)
•   หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
•   สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
•   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
•   สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.)
•   สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NIA)