นโยบายด้านข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)

ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)
•   ประกาศความเป็นส่วนตัว ด้านข้อมูลบุคคลของกระบวนการรับทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล
•   ประกาศความเป็นส่วนตัว ด้านข้อมูลการให้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ งานเครื่องมือกลาง มหาวิทยาลัยมหิดล
•   ประกาศความเป็นส่วนตัว ด้านข้อมูลผู้เสนอขอรับค่าจัดเตรียมต้นฉบับหรือค่าตีพิมพ์หรือเงินรางวัลสำหรับการตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการ ของมหาวิทยาลัยมหิดล
•   ประกาศความเป็นส่วนตัว ด้านข้อมูลผู้เสนอขอรับรางวัลนักวิจัย กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล
•   ประกาศความเป็นส่วนตัว ด้านข้อมูลผู้เข้าร่วมการประชุม/อบรม/สัมมนา ที่จัดโดยกองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล
•   ประกาศความเป็นส่วนตัว ด้านข้อมูลบุคคลสำหรับการพิจารณาเผยแพร่และจัดจำหน่ายในนามสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล

ความรู้เกี่ยวกับ PDPA
  Digital KM Masterclass: การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัยมหิดล
  หลักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล [ผู้เรียนจะได้รับใบประกาศนียบัตร เมื่อทำแบบทดสอบผ่านไม่น้อยกว่า 80%]

นโยบายด้านข้อมูลส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล
  http://privacy.mahidol.ac.th

Contact Point
   คุณสุปรานี      0 2849 6241
  supranee.lim@mahidol.edu