ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) แจ้งขยายเวลารับสมัครทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2567
February 22, 2024
บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการ วิจัย พัฒนา และนวัตกรรม (Full Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบที่ 2) แผนงานกลุ่มโลจิสติกส์และระบบราง
February 29, 2024

บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครขอรับทุนวิจัย “โครงการวิจัยพัฒนาอาชีพชุมชนและอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม”

สถานะประกาศทุน/Funding Opportunity Status Open
ชื่อแหล่งทุน/Funder บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
ประเภททุน/Funding Type Research Grant

งบประมาณโครงการ/Maximum Award
(งบประมาณที่แหล่งทุนสนับสนุนทุนสูงที่สุด)

200,000 บาท
วันที่เปิดสมัครทุน/Opening Date 14 กุมภาพันธ์ 2567
วันที่มหาวิทยาลัยปิดรับเอกสารทุน/MU Closing Date 24 เมษายน 2567
วันที่ปิดรับสมัครทุน/Closing Date 30 เมษายน 2567

Timeline