True LAB Research Fund 2022
August 19, 2022
มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการร่วมวิจัย ประจำปี 2566
September 7, 2022

วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 ทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านพลังงานภายใต้ความร่วมมือไทย-เกาหลี (NRCT-KETEP)

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ Korea Institute of Energy Technology Evaluation and Planning (KETEP) สาธารณรัฐเกาหลี เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรมด้านพลังงานภายใต้ความร่วมมือไทย-เกาหลี (NRCT-KETEP) ประจำปีงบประมาณ 2566

ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย ผ่านระบบ NRIIS ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 7 ตุลาคม 2565 เวลา 18.00 น.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
  https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11596

โปรดแจ้งยืนยันการส่งข้อเสนอโครงการ ผ่านส่วนงานต้นสังกัดมายังกองบริหารงานวิจัย และโปรดจัดทำข้อเสนอโครงการให้สมบูรณ์ ภายในวันที่ 3 ตุลาคม 2565 เพื่อให้ทางกองบริหารงานวิจัยตรวจสอบข้อเสนอโครงการ และส่งคืนนักวิจัยเพื่อปรับแก้ไขได้ในวันและเวลาที่แหล่งทุนกำหนด
ทั้งนี้ แหล่งทุนจะไม่พิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยที่มหาวิทยาลัยมิได้รับรองผ่านระบบ NRIIS และมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์การกดรับรองเฉพาะข้อเสนอโครงการวิจัยที่ได้รับแจ้งยืนยันการส่งข้อเสนอโครงการผ่านส่วนงานต้นสังกัด และได้รับการตรวจสอบข้อเสนอโครงการจากกองบริหารงานวิจัยภายในวันและเวลาดังกล่าวเท่านั้น