บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม (Full Proposal) แผนงานกลุ่มอาหารมูลค่าสูง ประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบที่ 2)
February 12, 2024
บพท. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) กรอบการวิจัย “การยกระดับและขับเคลื่อนเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City)” ประจำปีงบประมาณ 2567
February 16, 2024

CRDF Global เปิดรับข้อเสนอโครงการหัวข้อ “Building Networks Among Women to Share Best Practices and Experience Working in Nuclear Security and Nonproliferation Fellowship”

สถานะประกาศทุน/Funding Opportunity Status Open
ชื่อแหล่งทุน/Funder CRDF Global
ประเภททุน/Funding Type Fellowship

งบประมาณโครงการ/Maximum Award
(งบประมาณที่แหล่งทุนสนับสนุนทุนสูงที่สุด)

8,000 USD
วันที่เปิดรับสมัครทุน/Opening Date January 26, 2024
วันที่มหาวิทยาลัยปิดรับเอกสารทุน/MU Closing Date March 8, 2024
วันที่ปิดรับสมัครทุน/Closing Date March 15, 2024

Timeline

CRDF Global เปิดรับข้อเสนอโครงการในหัวข้อ “Building Networks Among Women to Share Best Practices and Experience Working in Nuclear Security and Nonproliferation Fellowship”   
เพื่อสนับสนุนทุนสำหรับนักวิจัย เพื่อเข้าโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเป็นระยะเวลา 8 เดือน สำหรับโครงการที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้หญิงในสถาบันบ้านเกิดและชุมชนท้องถิ่น ในสาขา Nuclear Security และ Nonproliferation

โดยเปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 15 มีนาคม 2567

ผู้สนใจสมัครขอรับทุน ให้จัดทำข้อเสนอโครงการตามแบบฟอร์ม และส่งผ่านทางอีเมลของแหล่งทุน
  GACgrants@crdfglobal.org

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
  https://www.crdfglobal.org/funding-opportunities/20906

ทั้งนี้ ขอให้ผู้สนใจโปรดส่งเอกสารข้อเสนอโครงการ ผ่านส่วนงานต้นสังกัดมายังกองบริหารงานวิจัย ภายใน 5 วันทำการก่อนปิดรับสมัครทุน เพื่อขออนุมัติการจัดส่งข้อเสนอโครงการและตรวจสอบเอกสารก่อนจัดส่งไปยังแหล่งทุน ทั้งนี้หากส่วนงานจัดส่งเอกสารมายังมหาวิทยาลัยหลังจากวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการส่งข้อเสนอโครงการเพื่อสมัครรับทุนดังกล่าว