แหล่งทุน Wellcome Trust เปิดรับข้อเสนอโครงการในหัวข้อ Discovery Research ประเภท Discovery Awards
December 26, 2023
บพท. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) กรอบการวิจัย “การยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำไปสู่กลไกพัฒนาพื้นที่เพื่อสร้างความเจริญและลดความเหลื่อมล้ำ” ประจำปีงบประมาณ 2567
January 30, 2024

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) ประกาศรับสมัครข้อเสนอโครงการด้านการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์และสุขภาพไปใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2567 รอบที่ 2

สถานะประกาศทุน/Funding Opportunity Status เปิดรับสมัคร/Open
ชื่อแหล่งทุน/Funder ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน); TCELS
ประเภททุน/Funding Type Research Grant
งบประมาณโครงการ/Maximum Award
(งบประมาณที่แหล่งทุนสนับสนุนทุนสูงที่สุด)
วันที่เปิดรับสมัครทุน/Opening Date 15 มกราคม 2567
วันที่มหาวิทยาลัยปิดรับเอกสารทุน/MU Closing Date ก่อนกำหนดของแหล่งทุน 5 วันทำการ (8 กุมภาพันธ์ 2567)
วันที่มหาวิทยาลัยแจ้งสรุปรายชื่อโครงการที่เสนอผ่านระบบ NRIIS 9 กุมภาพันธ์ 2567
วันที่ส่วนงานแจ้งยืนยันการส่งข้อเสนอโครงการ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 17.00 น.
วันที่แหล่งทุนปิดรับสมัครทุน/Closing Date 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 17.00 น.

Timeline

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) เปิดรับข้อเสนอโครงการการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการแพทย์สุขภาพไปใช้ประโยชน์ (Research Utilization) ประจำปีงบประมาณ 2567 รอบที่ 2
เพื่อสนับสนุนการนำผลงานนวัตกรรมการแพทย์และสุขภาพของไทยไปใช้ประโยชน์ทางพาณิชย์ และสังคม รวมถึงการผลักดันนโยบาย ตามเป้าหมายและผลลัพธ์ของแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) พ.ศ. 2566 – 2570 ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 (S1) การพัฒนาเศรษฐกิจไทยด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่า และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ให้มีความสามารถในการแข่งขัน และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน พร้อมสู่อนาคต โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัย และนวัตกรรม โดยมีกรอบการสนับสนุน ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 (S1) การพัฒนาเศรฐกิจไทยด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ให้มีความสามารถในการแข่งขัน และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน พร้อมสู่อนาคต โดยใช้วิทยาศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม
2. แผนงาน P1 (S1) พัฒนาระบบเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular Green: BCG) ในด้านการแพทย์และสุขภาพ ให้เป็นระบบเศรษฐกิจมูลค่าสูง มีความยั่งยืนและเพิ่มรายได้ของประเทศ

ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบ NRIIS ได้ ตั้งแต่วันนี้ – 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 17.00 น. โดยจัดทำเอกสารขอรับทุนตามแบบฟอร์มที่แหล่งทุนกำหนด โดยกรอกข้อมูลและยื่นข้อเสนอโครงการผ่าน www.nriis.go.th พร้อมแนบไฟล์ Word และ PDF ของข้อเสนอโครงการดังกล่าว ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่อีเมล pmu@tcels.or.th โทรศัพท์ 0 2644 5499 กด 1 ในกรณีที่ข้อขัดข้องทางเทคนิคในการกรอกข้อมูลผ่านระบบ NRIIS สามารถติดต่อผ่านช่องทางสายด่วน Hotline 09 7107 9090 ทีมพัฒนาระบบ NRIIS หรืออีเมล nriis@nrct.go.th

เนื่องด้วย ระบบ NRIIS สามารถรับรองผู้ใช้งานในเวลาเดียวกันได้เพียงจำนวนหนึ่ง ขอให้นักวิจัยวางแผนยื่นข้อเสนอโครงการล่วงหน้าก่อนเวลาที่กำหนด และแหล่งทุนกำหนดให้มหาวิทยาลัยกดรับรองข้อเสนอโครงการวิจัยที่เสนอผ่านระบบ NRIIS ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 17.00 น. เพื่อให้ดำเนินการสามารถดำเนินการได้ทันเวลา ขอให้ผู้ประสงค์ยื่นข้อเสนอโครงการดำเนินการก่อนครบกำหนดของแหล่งทุนล่วงหน้า 5 วันทำการ (ภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567) โดยมหาวิทยาลัยจะดำเนินการสรุปรายชื่อข้อเสนอโครงการวิจัยที่เสนอผ่านระบบ NRIIS และจัดส่งให้กับฝ่ายวิจัยส่วนงาน เพื่อให้ส่วนงานต้นสังกัดตรวจสอบและทำบันทึกแจ้งการส่งข้อเสนอโครงการวิจัยมายังกองบริหารงานวิจัย ก่อนครบกำหนดของแหล่งทุน (ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 17.00 น.) มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์รับรองเฉพาะข้อเสนอโครงการที่ได้รับแจ้งจากส่วนงานต้นสังกัดและมีการส่งข้อเสนอโครงการพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องในระบบ ภายในวันที่กำหนดข้างต้นเท่านั้น

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
https://www.tcels.or.th/News/Coming-Soon/Activity-News/3786