Medical Research Council (MRC) เปิดรับข้อเสนอโครงการหัวข้อ Applied Global Health Research
October 20, 2022
บพท. ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) กรอบการวิจัย “การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพื้นที่ (Local Enterprises) บนฐานทรัพยากรพื้นถิ่น เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่” ประจำปี 2566
October 31, 2022

สวก. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย Selected Topic ประจำปีงบประมาณ 2566

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย Selected Topic ประจำปีงบประมาณ 2566

ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย ผ่านระบบ NRIIS ภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 23.59 น.

ทั้งนี้ ขอให้ผู้สนใจโปรดจัดส่งเอกสารข้อเสนอโครงการวิจัยพร้อมหนังสือนำส่ง ผ่านฝ่ายวิจัยส่วนงานต้นสังกัดมายังกองบริหารงานวิจัย เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ภายในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16.00 น.

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:
  แบบข้อเสนอโครงการวิจัย