กิจกรรมเพื่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาระดับมัธยมศึกษา
October 24, 2019
การตอบสนองทางสรีรวิทยาแบบเฉียบพลันขณะออกกำลังกายท่าทางต่าง ๆ ในหญิงตั้งครรภ์
October 24, 2019

การเพิ่มความเป็นพิษของเจมไซทาบีน ด้วยนาโนพาร์ทิเคิลของกรดไฮยาลูโรนิก ที่เชื่อมต่อกับเคอร์คูมินที่มีความจำเพาะเจาะจงต่อเป้าหมาย CD44 เพื่อรักษามะเร็งตับอ่อน

การเพิ่มความเป็นพิษของเจมไซทาบีน ด้วยนาโนพาร์ทิเคิลของกรดไฮยาลูโรนิก ที่เชื่อมต่อกับเคอร์คูมินที่มีความจำเพาะเจาะจงต่อเป้าหมาย CD44 เพื่อรักษามะเร็งตับอ่อน

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลงานวิจัย :

การเพิ่มความเป็นพิษของเจมไซทาบีน ด้วยนาโนพาร์ทิเคิลของกรดไฮยาลูโรนิก ที่เชื่อมต่อกับเคอร์คูมินที่มีความจำเพาะเจาะจงต่อเป้าหมาย CD44 เพื่อรักษามะเร็งตับอ่อน

ผู้วิจัย :

ปาริชาติ ธัมมรติ
ผศ.ดร.จิรพงศ์ สุขสิริวรพงศ์
ดร.กฤษดา ศักดิ์ชัยศรี
ศ.ดร.วราภรณ์ จรรยาประเสริฐ

มะเร็งตับอ่อน เป็นมะเร็งที่หนึ่งในมะเร็งที่นำไปสู่การเสียชีวิตได้ เนื่องจากมีการวินิจฉัย และการรักษาที่ไม่ดี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษา กรดไฮยาลูโรนิกซึ่งเป็นพอลิเมอร์ที่ได้จากธรรมชาติ สามารถนำมาใช้เป็นลิแกนด์เป้าหมายได้ เนื่องจากมีความสามารถในการจับกับตัวรับ CD44 ซึ่งพบมากบนผิวเซลล์มะเร็งหลายชนิด การศึกษานี้ได้ทำทดสอบการเสริมฤทธิ์ของเจมไซทาบีน และเคอร์คูมิน เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการรักษามะเร็ง ในการนี้ อนุภาคนาโนชนิดพอลิเมอร์คอนจูเกตกับยาได้ถูกพัฒนาขึ้น สำหรับนำส่งแบบควบคู่ของเจมไซทาบีน และเคอร์คูมิน เพื่อเพื่มความจำพาะเจาะจง และประสิทธิภาพของเจมไซทาบีนต่อการรักษามะเร็ง เคอร์คูมินที่ติดกับกรดไฮยาลูโรนิกจะถูกเชื่อมต่อกับเจมไซทาบีน ด้วยพันธะที่ไวต่อพีเอชในรูปแบบแตกต่างกัน และสามารถรวมตัวกันเองเป็นอนุภาคนาโน การปลอดปล่อยเจมไซทาบีน และเคอร์คูมินเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในตัวกลางที่เป็นกรด แต่ปลดปล่อยช้าในตัวกลางสภาวะร่างกาย จากการศึกษาทางพิษวิทยาในเซลล์ PANC-1 พบว่าอนุภาคนาโนเพิ่มความเป็นพิษ โดยมีค่า IC50 ที่ลดลงถึง 2 เท่า เมื่อทียบกับตัวยาอิสระ และประสิทธิภาพลดลงเมื่อตัวรับ CD44 ถูกปิดกั้น ซึ่งบ่งบอกว่าระบบนำส่งมีความจำเพาะต่อตัวรับ CD44 ดังนั้น การพัฒนาระบบนำส่งยาควบคู่แบบมีเป้าหมาย ประสบความสำเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพของเจมไซทาบีน ซึ่งอาจก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการบำบัดมะเร็งทางคลินิกในอนาคต

รางวัลที่ได้รับ : รางวัลทุนสนับสนุนการเดินทางของ นางสาวปาริชาติ ธัมมรติ ในการเข้าร่วมงานประชุมวิชาการสมาคมมะเร็งแห่งญี่ปุ่น ครั้งที่ 77 ระหว่างวันที่ 27 – 29 กันยายน 2561 ณ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

การเผยแพร่ผลงาน : การนำเสนอในการประชุมวิชาการสมาคมมะเร็งแห่งญี่ปุ่น ครั้งที่ 77 ระหว่างวันที่ 27 – 29 กันยายน 2561 ณ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

การติดต่อ :
ศ.ดร.วราภรณ์ จรรยาประเสริฐ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล