ชุดทดสอบโรคเมลิออยโดสิสอย่างรวดเร็วด้วยวิธีอิมมิวโนโครมาโตกราฟฟี
October 24, 2019
การค้นหาโดยอัตโนมัติของภาวะเบาหวานขึ้นจอตาจากภาพถ่ายจอประสาทตา
October 24, 2019

การพัฒนาสื่อดิจิทัลให้ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ โดยการใช้แอพพลิเคชั่นมัลติมีเดีย สำหรับผู้สูงอายุไทยและกลุ่มผู้ดูแล

การพัฒนาสื่อดิจิทัลให้ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ โดยการใช้แอพพลิเคชั่นมัลติมีเดีย สำหรับผู้สูงอายุไทยและกลุ่มผู้ดูแล

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลงานวิจัย:

การพัฒนาสื่อดิจิทัลให้ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ โดยการใช้แอพพลิเคชั่นมัลติมีเดีย สำหรับผู้สูงอายุไทยและกลุ่มผู้ดูแล

ผู้วิจัย:

ผศ. ดร.ฉัตรภา หัตถโกศล (มหาวิทยาลัยมหิดล)
ผศ. ดร.ชลฤทธิ์ เหลืองจินดา (สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น)
ผศ. ดร.ชนิศา ตันติเฉลิม (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
นางสาวณฐกมล ผดาเวช (มหาวิทยาลัยมหิดล)

สังคมผู้สูงอายุในประเทศไทย ได้ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ ความต้องการสินค้าและบริการเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะด้านบริการสุขภาพ คณะผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการพัฒนาระบบสาธารณสุขเชิงนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ โดยการพัฒนาสื่อดิจิทัลความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ ในรูปแบบโปรแกรมประยุกต์ Multimedia Applications (MAs) ร่วมมือกับนักพัฒนาสื่อมืออาชีพ เพื่อให้การสื่อสารองค์ความรู้ง่ายต่อความเข้าใจ และง่ายต่อการนำไปใช้ ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ องค์ความรู้เกี่ยวกับร่างกายผู้สูงอายุ คลังความรู้ด้านอาหาร และชุมชนออนไลน์ ซึ่งสื่อดิจิทัลความรู้ต้นแบบนี้ สามารถใช้โดยผู้สูงอายุเอง และกลุ่มผู้ดูแลผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพและโภชนาการที่ดี ลดค่าใช้จ่ายด้านการรักษาการเจ็บป่วย และการเข้ารับบริการในสถานบริการ รวมทั้งมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

การนำไปใช้ประโยชน์:
สื่อดิจิทัลความรู้ต้นแบบนี้ สามารถต่อยอดเพื่อให้เกิดประโยชน์ได้หลากหลายทาง ได้แก่
•  ในเชิงวิชาการ เช่น สามารถต่อยอดองค์ความรู้ เช่น พัฒนาเมนูอาหาร สำหรับผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวต่าง ๆ อาหารของผู้สูงอายุประจำท้องถิ่น หรือสามารถสร้างการเชื่อมโยงไปยังกลุ่มนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญ และความน่าเชื่อถือทางด้านการดูแลผู้สูงอายุ มาให้เกล็ดความรู้ในการดูแลสุขภาพ
•  ในเชิงธุรกิจ เช่น ในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร สามารถพัฒนาตำรับที่ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์อาหารของบริษัท และเพิ่มเข้าไปเป็นเมนูแนะนำได้ ให้คูปองส่วนลด และโฆษณาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้ กลุ่มผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคสำหรับผู้สูงอายุ สามารถใช้พื้นที่เพื่อการโฆษณาได้ กลุ่มโรงพยาบาล และสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ กลุ่มสถานบันเทิง สถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อน เช่น กลุ่มโรงแรม ร้านอาหาร สามารถให้คูปองส่วนลด สำหรับบริการที่รองรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะได้
*  ทั้งนี้ ภาคีเครือข่ายที่จะสามารถเข้าร่วมในแอพพลิเคชั่นนี้ จะถูกคัดกรองโดยกลุ่มนักวิชาการ เพื่อตรวจสอบความน่าเชื่อถือ ความถูกต้อง และเหมาะสมของสินค้าและบริการ ก่อนอนุญาตให้ใช้พื้นที่ในแอพพลิเคชั่น เพื่อการโฆษณา

การเผยแพร่ผลงาน:
•  นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ เรื่อง Healthy Thai Rice Recipes and Menus Development for Thai Elderly ณ การประชุมวิชาการ The 7th Asian Congress of Dietetics: The Rise of Nutrition and Dietetics in Asia ที่ The Hong Kong Polytechnic University เมือง Hung Hom, Kowloon ประเทศ Hong Kong ระหว่างวันที่ 6 – 8 กรกฎาคม 2561
•  นำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา สกสว. ปี 2562 ในวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ 3 ศูนย์การค้าสยามพารากอน

รางวัลที่ได้รับ :
•  ได้รับคัดเลือกเป็นผลงานวิจัยเด่น ในงานประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา สกสว. ปี 2562

การติดต่อ:
ผศ. ดร.ฉัตรภา หัตถโกศล
ภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
chatrapa.hud@mahidol.ac.th,
chatrapa@yahoo.com
+66 2 354 8539, +66 2 354 8543 – 9 ext. 1122

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก "ยอมรับ" หรือสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

นโยบายความเป็นส่วนตัว เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยมหิดลใช้คุกกี้เพื่อจำแนกผู้ใช้งานแต่ละคน โดยทำหน้าที่หลักคือประมวลทางสถิติ ตลอดจนลักษณะเฉพาะของกลุ่มผู้ใช้บริการนั้นๆ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะนำมาใช้ในการวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ และมหาวิทยาลัยจะนำผลลัพธ์ดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้ตอบสนองความต้องการ และการใช้งานของผู้ใช้บริการให้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลนั้นจะไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของผู้ใช้บริการแต่อย่างใด อีกทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ, นามสกุล, อีเมล เป็นต้น และใช้เป็นเพียงข้อมูลทางสถิติเท่านั้น ซึ่งจะช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์สำหรับคุณ และช่วยให้สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้ในเวลาเดียวกัน ทั้งนี้คุณสามารถเลือกตัวเลือกในการใช้งานคุกกี้ได้

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save