มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมวิชาการมหิดลสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Mahidol Sustainability Development Conference 2020) และ พิธีเปิดนิทรรศการ Sustainability Week
03/12/2021
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานแถลงข่าวพิธีลงนามความร่วมมือ “โครงการพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์”
08/12/2021

รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “ถังขยะอัจฉริยะ” (Circular Bin)

วันที่ 3 ธันวาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “ถังขยะอัจฉริยะ” (Circular Bin) สำหรับใช้บนแพลตฟอร์มแอพพลิเคชัน “กรีนทูเก็ท” (Green2Get) โดย บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ มหาวิทยาลัย 7 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และ เพจลุงซาเล้งกับขยะที่หายไป เปิดตัวแอพพลิเคชัน “กรีนทูเก็ท” (Green2Get) แพลตฟอร์มการจัดการขยะออนไลน์สำหรับผู้บริโภค ในการช่วยคัดแยกขยะได้อย่างถูกต้องและสะดวกสบายขึ้น ซึ่งผู้ใช้งานสามารถสแกนบาร์โค้ดสินค้าเพื่อระบุวัสดุของสินค้าและแยกทิ้งได้อย่างถูกต้องตามประเภทของขยะ และร่วมกันรณรงค์ให้ประชาชนรับรู้และเข้าใจการแยกขยะอย่างถูกวิธีควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการสานต่อแนวคิด “ปลูกจิตสำนึกเพื่อสิ่งแวดล้อม” ในการลดการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อป้องกันผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อม และนำขยะพลาสติกเข้าสู่กระบวนการตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy อย่างยั่งยืน ณ ห้อง SWAN LAKE ชั้น 1 อาคารปัญญธารา ธาราปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ