มหาวิทยาลัยมหิดล และ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) มอบเงินในโครงการ “YOU เทิร์น” ให้กับศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
03/12/2021
รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “ถังขยะอัจฉริยะ” (Circular Bin)
04/12/2021

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมวิชาการมหิดลสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Mahidol Sustainability Development Conference 2020) และ พิธีเปิดนิทรรศการ Sustainability Week

วันที่ 2 ธันวาคม 2564 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิด การประชุมวิชาการมหิดลสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2564 (Mahidol Sustainability Development Conference 2021) พร้อมบรรยายในหัวข้อ “Mahidol For Sustainable Future” ในการนี้ คุณหญิงลักษณาจันทร เลาหพันธุ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ “วิเทศสัมพันธ์กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” และ ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ร่วมบรรยายในหัวข้อ “การพัฒนางานวิจัยเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้ ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยมหิดลมีความมุ่งมั่นในการสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ผ่านงานวิจัย นวัตกรรม การศึกษา และความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไปในอนาคตตามกาลเวลาที่เปลี่ยนไป ซึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนในปัจจุบัน จึงเป็นรูปแบบของการดำเนินงานแบบบูรณาการไปพร้อมกันทุกพื้นที่ ทุกประเทศทั่วโลก ในส่วนของมหาวิทยาลัยมหิดล ก็ได้ดำเนินการในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องตามเกณฑ์ 17 SDGs เพื่อเป้าหมายในการพัฒนาอย่างยั่งยืนของมหาวิทยาลัย

คุณหญิงลักษณาจันทร เลาหพันธุ์ กล่าวว่า องค์การสหประชาชาติ ให้ความสำคัญเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพราะทุกอย่างมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และ การศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดล มีองค์ความรู้และศักยภาพในการพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ เพื่อการขับเคลื่อนสังคมให้ตื่นตัว และเกิดการเปลี่ยนแปลงให้เกิดความยั่งยืนภายในประเทศ และเกิดการยอมรับจากประชาคมโลกได้

ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในประเทศไทย จะมีบทบาทในการพัฒนางานวิจัยเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ ด้วยการพัฒนา ค้นคว้า วิจัยข้อมูลที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคในทุกมิติ พร้อมทั้งผลักดันให้เกิดการยอมรับในสังคม เมื่อนั้น การพัฒนาอย่างยั่งยืนก็จะเกิดผลเป็นรูปธรรม สร้างรายได้จากทรัพย์สินทางปัญหาให้แก่มหาวิทยาลัย พร้อมทั้งยกระดับการทำงานของมหาวิทยาลัยได้มากขึ้น

นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการ Sustainability Week 2021 ในรูปแบบ Virtual Exhibition เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน กิจกรรมของมหาวิทยาลัย ที่สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน นวัตกรรมของมหาวิทยาลัย และการตอบสนองต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ของมหาวิทยาลัยมหิดล