มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “วันสิ่งแวดล้อมโลก Mahidol Eco Run”
05/06/2019
มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดนครปฐม ประชุมหารือแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยในจังหวัดนครปฐม
21/06/2019

1st Conference of Asian Sustainable Campus Network (ASCN), June 12-14, 2019 Shanghai, China

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (รองศาสตราจารย์ ดร. กิติกร จามรดุสิต) พร้อมทีมงานกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม และทีมนักศึกษาที่ชนะเลิศการประกวด Mahidol Innovation for Campus Sustainability 2019 (ทีมนักศึกษา 129 Sustainability) ได้เข้าร่วมในพิธีเปิดงาน 2019 International Student Conference on Environment and Sustainability (ISCES) และเข้าร่วมงาน 1st Conference of Asian Sustainable Campus Network (ASCN) ทั้งนี้เครือข่าย ASCN เปลี่ยนชื่อมาจาก ACCS (Asian conference for campus sustainability) อันประกอบด้วยเครือข่ายมหาวิทยาลัยในสาธารณประชาชนจีน ประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี และประเทศไทย ซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งที่ 5 ที่จัดขึ้นในวันที่ 12-14 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยทงจี มหานครเซี่ยงไฮ้ สาธารณประชาชนจีน

ทีมนักศึกษา 129 Sustainability ประกอบด้วย นายศุภโชค เจริญศักดิ์โยธิน นายพศิณ อินทรขาว และ นายศุภกฤต โฆษิตบวรชัย นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้นำเสนอผลงาน Welunteer Application และได้รับรางวัล Excellent student activity award จากการนำเสนอในส่วนของ student presentation โดยมีตัวแทนจากนักศึกษาจาก 3 ประเทศ ได้แก่ สาธารณประชาชนจีน ประเทศญี่ปุ่น และประเทศไทย ทั้งสิ้น 6 ทีม