ข้อบังคับ

 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการจัดสวัสดิการเพิ่มเติมภายในมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๖๒

 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย การจัดสวัสดิการเพิ่มเติมภายในมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๗ (ยกเลิก)
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย การจัดสวัสดิการเพิ่มเติมภายในมหาวิทยาลัยมหิดล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗  (ยกเลิก)


คำสั่ง

คำสั่งมหาวิทยาลัยมหิดลที่ 2978/2564 เรื่อ เปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการสวัสดิการเพิ่มเติมสำนักงานอธิการบดี

 คำสั่งมหาวิทยาลัยมหิดลที่ ๓๘๙๙/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการเพิ่มเติมสำนักงานอธิการบดี  

คำสั่งมหาวิทยาลัยมหิดลที่ ๒๒๔๙/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเสริมสร้างความผูกพันและความสุขสำนักงานอธิการบดี  

คำสั่งมหาวิทยาลัยมหิดลที่ ๑๔๔๙/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการสำนักงานอธิการบดี  


ประกาศ

 ประกาศสำนักงานอธิการบดี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการเพิ่มเติมแก่ผู้ปฏิบัติงานสำนักงานอธิการบดี และสำนักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๖๓

 แบบคำร้องขอรับเงินสวัสดิสงเคราะห์ จากคณะกรรมการสวัสดิการสำนักงานอธิการบดี
 ใบสำคัญรับเงิน
 แบบฟอร์มขอเบิกเงินทดรองจ่ายกองคลัง
 ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

 ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการการจัดสวัสดิการเพิ่มเติมภายในมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๖๒

 ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการสำนักงานอธิการบดี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอขอจัดกิจกรรมนันทนาการของสำนักงานอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๑  
แบบเสนอขออนุมัติจัดกิจกรรมนันทนาการสำนักงานอธิการบดี

 ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการสำนักงานอธิการบดี เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสวัสดิสงเคราะห์แก่ผู้ปฏิบัติงานสำนักงานอธิการบดี พ.ศ.๒๕๖๑    (ยกเลิก)
    | (บัญชีแนบท้ายประกาศ)

 ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกประธานคณะกรรมการและกรรมการสวัสดิการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๕๙  

 ประกาศสำนักงานอธิการบดี เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดและการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการของบุคลากรสำนักงานอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๙  

ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการสำนักงานอธิการบดี เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการให้เงินรางวัลสนับสนุนนักกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๘  (ยกเลิก)

 ขอเชิญเสนอจัดกิจกรรมนันทนาการ/กิจกรรมเสริมสร้างความสุขของสำนักงานอธิการบดี
แบบฟอร์มเสนอจัดกิจกรรมนันทนาการ/กิจกรรมเสริมสร้างความสุข

 ประกาศสำนักงานอธิการบดี เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าบำรุงการขอใช้รถยนต์ของสำนักงานอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๓