ผู้มีสิทธิใช้บริการ

บุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล


  เอกสาร/ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

สำคัญ: หากแบบฟอร์มมี2หน้ากระดาษ กรุณาพิมพ์แบบฟอร์มโดยเลือกพิมพ์สองด้าน (หน้า-หลัง) เพื่อให้แบบฟอร์มทั้ง 2 หน้ากระดาษอยู่ในกระดาษแผ่นเดียวกัน

  เงินชดเชย

  • หลักเกณฑ์การขอรับเงินชดเชยพนักงานมหาวิทยาลัย | แบบฟอร์ม 

  เงินช่วยพิเศษ

  • การขอรับเงินช่วยพิเศษกรณีพนักงานมหาวิทยาลัย ถึงแก่กรรม | แบบฟอร์ม 
  • การขอรับเงินช่วยพิเศษกรณีพนักงานมหาวิทยาลัย (ส่วนงาน) ถึงแก่กรรม | แบบฟอร์ม

  เงินสงเคราะห์

  • การขอรับเงินสงเคราะห์กรณีพนักงานมหาวิทยาลัย ถึงแก่กรรม | แบบฟอร์ม 
  • การขอรับเงินสงเคราะห์กรณีพนักงานมหาวิทยาลัย (ส่วนงาน) ถึงแก่กรรม | แบบฟอร์ม

  ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

คุณปราณีต กลิ่นสังข์  (นักทรัพยากรบุคคล)
โทรศัพท์ : 0-2849-6292
โทรสาร : 0-2849-6287
อีเมล : praneet.gli@mahidol.ac.th

Page views: 210