ผู้มีสิทธิใช้บริการ

บุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล


  เอกสาร/ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

สำคัญ: หากแบบฟอร์มมี2หน้ากระดาษ กรุณาพิมพ์แบบฟอร์มโดยเลือกพิมพ์สองด้าน (หน้า-หลัง) เพื่อให้แบบฟอร์มทั้ง 2 หน้ากระดาษอยู่ในกระดาษแผ่นเดียวกัน

  เงินชดเชย

  • หลักเกณฑ์การขอรับเงินชดเชยพนักงานมหาวิทยาลัย | แบบฟอร์ม 

  เงินช่วยพิเศษ

  • การขอรับเงินช่วยพิเศษกรณีพนักงานมหาวิทยาลัย ถึงแก่กรรม | แบบฟอร์ม 
  • การขอรับเงินช่วยพิเศษกรณีพนักงานมหาวิทยาลัย (ส่วนงาน) ถึงแก่กรรม | แบบฟอร์ม

  เงินสงเคราะห์

  • การขอรับเงินสงเคราะห์กรณีพนักงานมหาวิทยาลัย ถึงแก่กรรม | แบบฟอร์ม 
  • การขอรับเงินสงเคราะห์กรณีพนักงานมหาวิทยาลัย (ส่วนงาน) ถึงแก่กรรม | แบบฟอร์ม

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

  นางสาวฝนทิพย์ โพธิวิรัตนานนท์   Tel: 0 2849 6391 Email: fontip.pot@mahidol.ac.th

  นางสาวพิชชาพร เกษียรธาดานนท์ Tel: 0 2849 6282 Email: pitchaporn.kas@mahidol.ac.th

  นายสุวีเรศ วงษ์ทองดี Tel: 0 2849 6280 Email: suweeredh.won@mahidol.ac.th