โครงการพัฒนาระบบพี่เลี้ยง มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นโครงการจะช่วยพัฒนาพนักงานตั้งแต่ก้าวแรกของการ ปฏิบัติงานจนนำไปสู่ความสำเร็จของหน่วยงาน กล่าวคือ เมื่อมีพนักงานใหม่เข้ามาในองค์กรต้องมีการเรียนรู้งาน และปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมงาน รู้จักวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งระบบพี่เลี้ยงจะทำให้พนักงานใหม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับหน่วยงาน เพื่อนร่วมงานและวัฒนธรรมองค์กรได้ โดยระบบพี่เลี้ยงจะช่วยส่งเสริม แนะนำ สนับสนุน ให้คำปรึกษา และสามารถพัฒนา พนักงานให้มีศักยภาพมากขึ้น ทำให้พนักงานมีความประทับใจ และมีความสุขในการทำงาน ส่งผลให้ พนักงานมีความตั้งใจในการทำงานและพร้อมพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อองค์กรต่อไป

สาระสำคัญของการฝึกอบรมได้แก่
บทบาทและหน้าที่ความสำคัญของพี่เลี้ยงต่อองค์กร
แนวทางในการพัฒนาพี่เลี้ยงให้มีความสามารถในการพัฒนาน้องเลี้ยง
ขั้นตอนและกระบวนการพัฒนาพนักงานด้วยระบบพี่เลี้ยง
การฝึกปฏิบัติ / กรณีศึกษา
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนาพนักงานด้วยระบบพี่เลี้ยง

 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
หลักการและเหตุผล
หลักสูตรโครงการ
โครงการพัฒนาระบบพี่เลี้ยง มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่น 5
ทำเนียบรุ่น
โครงการพัฒนาระบบพี่เลี้ยง มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่น 4
ทำเนียบรุ่น
โครงการพัฒนาระบบพี่เลี้ยง มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่น 3
ทำเนียบรุ่น
โครงการพัฒนาระบบพี่เลี้ยง มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่น 2
ทำเนียบรุ่น
ภาพกิจกรรม
โครงการพัฒนาระบบพี่เลี้ยง มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่น 1
ทำเนียบรุ่น
ภาพกิจกรรม