โครงการพัฒนาหัวหน้าภาควิชา หรือ HDP เป็นโครงการที่จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของหัวหน้าภาควิชาในการบริหารเพื่อพัฒนาศักยภาพของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายของส่วนงานและมหาวิทยาลัย รวมถึงเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ และความคิดเห็น เพื่อพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานที่ดี (Best Plastics) และสร้างเครือข่ายการบริหารที่ดีในอนาคตต่อไป โดยหลักสูตร HDP เป็นหลักสูตรสำหรับหัวหน้าภาควิชา โดยทุ่งเน้นการสร้างความรู้ ทักษะทางการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีค่านิยมและจริยธรรมที่เหมาะสม  และสามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้การปฏิบัติภารกิจต่างๆ สำเร็จตามเป้าหมาย รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายการบริหารงาน เพื่อร่วมกันบริหารมหาวิทยาลัยให้เกิดผลก้าวหน้าทันสมัย

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
โครงการพัฒนาหัวหน้าภาควิชา รุ่นปี 2560 (MU-HDP#2017) ระหว่างเดือนตุลาคม ถึง พฤศจิกายน พ.ศ.2560 gif_new
ทำเนียบรุ่น
โครงการพัฒนาหัวหน้าภาควิชา รุ่นปี 2557 วันที่ 10 มกราคม 2557 – 21 กุมภาพันธ์ 2557