โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักสร้างสุของค์กร (นสอ.) มหาวิทยาลัยมหิดลปี 2555-2557
โครงการหลักสูตรการบริหารจัดการองค์กรสู่ความสุขคนทำงานประจำปี 2559-2561
(Routine to Happiness : R2H)
ผลสำรวจความผูกพันและความสุขของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลปี 2555-2566
รายงานแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผูกพันและความสุขปี 2559-2562

  เอกสารประกอบทั่วไป

แบบยืนยันการเข้าร่วมอบรมการขับเคลื่อนการบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงานของนักสร้างสุขมหาวิทยาลัยมหิดล  วันที่ 19-20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมโนโวเทลหัวหิน ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผูกพันและความสุข
แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2559 – 2562
คู่มือการวิเคราะห์ข้อมูลความผูกพัน และความสุขของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลด้วยโปรแกรม SPSS Ver.18