ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2556 – 2559 ด้าน Human Resource Excellence ซึ่งมีเป้าประสงค์หลักเพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยโดยเน้นการพัฒนาบุคลากร และมีการกำหนด Corporate KPI ในด้านที่ 9 Human Resource Index โดยมีเป้าหมายคะแนนเฉลี่ย Happiness ในระดับ 7 ใน 10 คะแนน ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 นั้น จึงกำหนดให้มีกิจกรรมสำรวจวัดความสุขของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ด้วยเครื่องมือ Happinometer Online ซึ่งได้มีการดำเนินการผ่านมาแล้ว ดังนี้


ผลสำรวจความผูกพันและความสุขของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล

cal-2555       cal-2555       cal-2555        cal-2555       

หมายเหตุ ปี พ.ศ. 2556  การสำรวจ    รอบเดียว  สำรวจช่วงเดือน 1 สิงหาคม – 15 กันยายน พ.ศ. 2557 (เว้นว่าง 1 ปี)

เปรียบเทียบผลสำรวจความสุขของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลปี 2555 – ปัจจุบัน


ทีมผู้ประสานงานกิจกรรม
 คุณ เทวัญ คงพิพัฒน์กุล (นักทรัพยากรบุคคล)  กองทรัพยากรบุคคล  สำนักงานอธิการบดี  โทรศัพท์ : 0-2849-6280 โทรสาร : 0-2849-6287  อีเมล : tewon.kon@mahidol.ac.th
 คุณ ฝนทิพย์ โพธิวิรัตนานนท์ (นักทรัพยากรบุคคล)  กองทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี โทรศัพท์ : 0-2849-6391 โทรสาร : 0-2849-6287  อีเมล : fontip.pot@mahidol.ac.th

Page views: 491