ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2556 – 2559 ด้าน Human Resource Excellence ซึ่งมีเป้าประสงค์หลักเพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยโดยเน้นการพัฒนาบุคลากร และมีการกำหนด Corporate KPI ในด้านที่ 9 Human Resource Index โดยมีเป้าหมายคะแนนเฉลี่ย Happiness ในระดับ 7 ใน 10 คะแนน ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 นั้น จึงกำหนดให้มีกิจกรรมสำรวจวัดความสุขของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ด้วยเครื่องมือ Happinometer Online ซึ่งได้มีการดำเนินการผ่านมาแล้ว ดังนี้


ผลสำรวจความผูกพันและความสุขของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล

cal-2555                            

เปรียบเทียบผลสำรวจความสุขของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลปี 2555 – ปัจจุบัน


ทีมผู้ประสานงานกิจกรรม

 คุณ ฝนทิพย์ โพธิวิรัตนานนท์ (นักทรัพยากรบุคคล)  กองทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี โทรศัพท์ : 0-2849-6239  อีเมล : fontip.pot@mahidol.ac.th