โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักสร้างสุของค์กร (นสอ.) มหาวิทยาลัยมหิดลปี 2555-2557

Happy Workplace
มหาวิทยาลัยมหิดล “องค์กรแห่งความสุข”
Mahidol University “Happy Workplace”
Happy Body : ร่างกายดี
Happy Relax : ผ่อนคลายดี
Happy Heart : น้ำใจดี
Happy Soul : จิตวิญญาณดี
Happy Family : ครอบครัวดี
Happy Society : สังคมดี
Happy Brain : ใฝ่รู้ดี
Happy Money : การเงินดี
ร่างกายดี
ผ่อนคลายดี
น้ำใจดี
จิตวิญญาณดี
ครอบครัวดี
สังคมดี
ใฝ่รู้ดี
การเงินดี
Mahidol University

ความเป็นมาของโครงการเสริมสร้างความสุขมหาวิทยาลัยมหิดล
ตาม แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2556 – 2559 ไฟล์ pdf ซึ่งแบ่งยุทธศาสตร์ออกเป็น 9 ด้าน ได้แก่ 1. สร้างความเป็นเลิศในการวิจัย (Research Excellence) 2. สร้างการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลง (Transformative Education) 3. สร้างความเป็นเลิศในการบริการสุขภาพและบริการวิชาการ (Healthcare and Service Excellence) 4. สร้างความเป็นสากล (Internationalization) 5. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) 6. สร้างมหาวิทยาลัยที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นพื้นฐาน (ICT-based University) 7. ความกลมกลืนในความหลากหลาย (Harmony in Diversity) 8. การบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน (Management for Sustainability) 9. สร้างความเป็นเลิศด้านทรัพยากรบุคคล (Human Resource Excellence) นั้น
ในส่วนของแผนยุทธศาสตร์ ด้านที่ 9 ซึ่งเป็นเรื่องของการสร้างความเป็นเลิศด้านทรัพยากรบุคคล (Human Resource Excellence) มหาิวิทยาลัยได้กำหนด 
Corporate KPI ที่ 9. Human Resource Index ให้มีคะแนนเฉลี่ย Happiness อยู่ที่ระดับ 7 ใน 10 ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับความสุขของบุคลากรเป็นไปตามเป้าหมาย กองทรัพยากรบุคคลจึงจัดทำีเว็บไซต์ส่วนกลาง เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมสร้างเสริมความสุขในองค์กร และเป็นสถานที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการสร้างเสริมความสุขของทุกส่วนงาน

สสส.
องค์การที่ให้การสนับสนุน
ศูนย์สร้างเสริมสุขภาวะองค์กร (Happy Workplace) ภายใต้สำนักองค์กรสุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีบทบาทในการพัฒนาองค์ความรู้ พัฒนาเครือข่าย และพัฒนานโยบายสาธารณะ เพื่อให้เกิดรูปแบบการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ อันสามารถเชื่อมโยงไปยังสุขภาวะของบุคลากร ครอบครัว สังคม และชุมชนที่เกี่ยวข้องให้มีสุขภาวะที่ดีขึ้น โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อพัฒนาเครื่องมือในการทำงานอย่างเป็นระบบ รวมทั้งพัฒนาให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อรองรับการเติบโต และการขยายตัวในการทำงานของกลุ่มองค์กรที่สนใจเข้าร่วมโครงการในอนาคต จึงได้ร่วมมือกับหน่วยงานและทีมวิจัยต่าง ๆ เพื่อพัฒนาคู่มือและเครื่องมือในการวัดคุณภาพชีวิตและความสุขของคนทำงานในองค์กรต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม และมีประสิทธิภาพ สามารถนำผลที่ได้มาสร้างเสริมคุณภาพชีวิตและความสุขของตนเองได้ทันที
      โครงการ/กิจกรรมเสริมสร้างความสุขของมหาวิทยาลัยมหิดล
นักสร้างสุของค์กร HAPPY CREATOR

  
ประจำปี พ.ศ. 2557 กิจกรรมที่ 1 : วันที่ 20 ก.พ. 57  ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุนโครงการเสริมสร้างความสุขของ 20 ส่วนงาน (นสอ.รุ่นที่ 2)
ณ ห้องประชุมประชาสังคมอุดมพัฒน์ ชั้น 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล ศาลายา [รายละเอียดเพิ่มเติม] กิจกรรมที่ 2 : วันที่ 13 20 และ 27 มิ.ย. 57  กิจกรรม Site visit ประจำปี พ.ศ. 2557
ณ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม และคณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล [รายละเอียดเพิ่มเติม] กิจกรรมที่ 3 : วันที่ 1 ส.ค. – 15 ก.ย. 57  กิจกรรมสำรวจความสุขด้วยตนเองด้วยเครื่องมือ Happinometer Online 2014 [รายละเอียดเพิ่มเติม]– ผลการสำรวจ Happinometer 2014 [รายละเอียดเพิ่มเติม]  กิจกรรมที่ 4 : วันที่ 22 ก.ย. 57  จัดกิจกรรม R2R EXPO’14 & Happy Workplace
ณ ห้องประชุมประชาสังคมอุดมพัฒน์ ชั้น 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล [รายละเอียดเพิ่มเติม]
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  ประจำปี พ.ศ. 2556

 กิจกรรมที่ 1 : วันที่ 13 เม.ย. 56  งานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักสร้างสุของค์กร ณ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม [ดูรายละเอียด]
 กิจกรรมที่ 2 : วันที่ 14 – 15 ก.ค. 56  โครงการพัฒนานักสร้างสุขด้วย MapHR รุ่น 8 (นสอ.รุ่นที่ 1) ณ เทวมันต์ทรา รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดกาญจนบุรี [ดูรายละเอียด]

 กิจกรรมที่ 3 : วันที่ 28 ต.ค. 56  ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุนโครงการเสริมสร้างความสุขของ 16 ส่วนงาน ครั้งที่ 1 (นสอ.รุ่นที่ 1) ณ สำนักงานอธิการบดี ม.มหิดล ศาลายา [รายละเอียด | รูปภาพ]

 กิจกรรมที่ 4 : วันที่ 3 – 4 พ.ย. 56  โครงการพัฒนานักสร้างสุขด้วย MapHR รุ่น 11 (นสอ.รุ่นที่ 2) ณ เทวมันต์ทรา รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดกาญจนบุรี [รายละเอียด | รูปภาพ]

 กิจกรรมที่ 5 : วันที่ 28 พ.ย. 56  โครงการสัมมนา “นักสร้างสุของค์กร รุ่นที่ 1” 28 พ.ย. 56 ณ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล [ดูรายละเอียด]
        ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  ประจำปี พ.ศ. 2555

 กิจกรรมที่ 1 : ช่วง พ.ค. 55  การสำรวจความสุขออนไลน์บุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 1 [รายละเอียด | รูปภาพ]
 กิจกรรมที่ 2 : ช่วง ก.ย. 55  การสำรวจความสุขออนไลน์บุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 2 [รายละเอียด | รูปภาพ]

ลิงค์เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
  เว็บไซต์ Facebook – MUHR (กองทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี)
Happy Workplace
แหล่งความรู้เกี่ยวกับ HAPPY WORKPLACE
               สำนักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)    http://www.thaihealth.or.th/
               
องค์กรสุขภาวะ Happy Workplace    http://www.happy-workplace.com
               องค์กรแห่งความสุข Happy8Workplace    http://www.happy8workplace.com/node/
               เครื่องมือสำรวจความสุขด้วยตนเอง Happinometer    http://www.happy.mahidol.ac.th/index.php
.

ผู้ประสานงานโครงการฯ
 คุณเทวัญ คงพิพัฒน์กุล (นักทรัพยากรบุคคล)  กองทรัพยากรบุคคล  สำนักงานอธิการบดี โทรศัพท์ : 0-2849-6280 โทรสาร : 0-2849-6287  อีเมล : tewon.kon@mahidol.ac.th
 คุณฝนทิพย์ โพธิวิรัตนานนท์ (นักทรัพยากรบุคคล)  กองทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี โทรศัพท์ : 0-2849-6391 โทรสาร : 0-2849-6287  อีเมล : fontip.pot@mahidol.ac.th