โครงการหลักสูตรการบริหารจัดการองค์กรสู่ความสุขคนทำงาน 
(Routine to Happiness : R2H) 
เพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ 4.1 ระดับความผูกพันของบุคลากร (เฉพาะกลุ่ม Talent)


   รายละเอียดโครงการ

cal-2555                     cal-2555