ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การกำหนดเกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๐ 
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การกำหนดเกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๖๐
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การกำหนดเกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๙ (ยกเลิกประกาศ)
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ชื่อตำแหน่งและมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๐ 
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ชื่อตำแหน่งและมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๗
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนประเภทการจ้างบุคลากรในมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๕๖
หนังสือเวียน
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล 
 ประกาศสำนักงานอธิการบดี 
ประกาศสำนักงานอธิการบดี เรื่อง การจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๖๐ gif_new
 ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล 
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนประจำปีของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐ gif_new
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินประจำตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย(ชื่อส่วนงาน) พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ลูกจ้างประจำเงินนอกงบประมาณ ลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณและลูกจ้างชั่วคราวเงินงบประมาณ(เงินอุดหนุน) พ.ศ. ๒๕๕๘
ประกาศสำนักงานอธิการบดี เรื่อง การจ่ายเงินสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๖
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย(ชื่อส่วนงาน) พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ลูกจ้างประจำเงินนอกงบประมาณ ลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณและลูกจ้างชั่วคราวเงินงบประมาณ(เงินอุดหนุน) พ.ศ. ๒๕๕๕ (ยกเลิกประกาศ)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การกำหนดวันให้เปลี่ยนสถานภาพของข้าราชการและลูกจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ 
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการต่อเวลาปฏิบัติงาน ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๖๐ | [ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่อเวลา]
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การกำหนดวันให้เปลี่ยนสถานภาพของข้าราชการและลูกจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ 
ระเบียบมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยลูกจ้างเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๒๒ และที่แก้ไข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๒๔
ระเบียบมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยลูกจ้างเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๓๐
ระเบียบมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยลูกจ้างเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๓๙
ระเบียบมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๔๘
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การปรับระบบตำแหน่งลูกจ้างเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๕๓
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การปรับระบบตำแหน่งลูกจ้างเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓
บันทึกการแก้ไขเอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การปรับระบบตำแหน่งลูกจ้างเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๕๓
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปรับสถานภาพลูกจ้างชั่วคราวเป็นลูกจ้างประจำเงินรายได้มหาวิทยาลัยของสำนักงานอธิการบดี (ฉบับที่ ๔)
แบบประเมินการปรับสถานภาพลูกจ้างชั่วคราวเป็นลูกจ้างประจำเงินรายได้มหาวิทยาลัยของสำนักงานอธิการบดี (แบบ ลจ.๓๙)
การจ้างลูกจ้างชั่วคราวที่มีอายุเกิน ๖๐ ปี บริบูรณ์ และหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการจ้างผู้ที่มีอายุครบ ๖๐ ปี บริบูรณ์
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการโครงการสู่มหาวิทยาลัยวิจัย : Talent Management (ฉบับที่๕) พ.ศ.๒๕๖๐
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการโครงการสู่มหาวิทยาลัยวิจัย : Talent Management (ฉบับที่๔) พ.ศ.๒๕๕๘ (ยกเลิก)
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการโครงการสู่มหาวิทยาลัยวิจัย : Talent Management (ฉบับที่๓) พ.ศ.๒๕๕๘
ประกาศสำนักงานอธิการบดี เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนเพื่อไปนำเสนอผลงานวิจัยตามโครงการ Talent Management พ.ศ.๒๕๕๗
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการโครงการสู่มหาวิทยาลัยวิจัย : Talent Management (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๕๗
Page views: 24,566