ปัจจัยภายนอก

02/08/2017

เขตเศรษฐกิจพิเศษประเทศไทย

ในปี 2558 ประเทศไทยได้ประกาศเขตเศรษฐกิจพิเศษ ระยะแรกและระยะสอง รวม 10 จังหวัด
02/08/2017

Global Economic Prospects 2016

JANUARY 2016 Global Economic Prospects. Spillovers amid Weak Growth.
02/08/2017

ASEAN Economic Community : AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

อาเซียนเป็นกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่มีความใกล้ชิดกับไทยมากที่สุด และจัดเป็นตลากที่สำคัญของไทยตลาดหนึ่ง
02/08/2017

อาเซียน 2025 มุ่งหน้าไปด้วยกัน

อาเซียน 2025 : มุ่งหน้าไปด้วยกัน วิสันทัศน์ประชาคมอาเซียน 2025 และแผนงานประชาคมอาเซียน 2016-2025
02/08/2017

ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ 2552-2561

ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ ในช่วงการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง พ.ศ. 2552-2561
02/08/2017

ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา2552-2561

เป้าหมายยุทธศาสตร์และตัวบ่งชี้การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552 - 2561)
02/08/2017

นโยบายรัฐบาลปัจจุบัน

คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี
02/08/2017

กรอบTQF พ.ศ.2552

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
02/08/2017

eset trends 2016 in security everywhere

Trends 2016 in security everywhere - eset