วัตถุประสงค์

    1. เพื่อนำนโยบายจากคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเผยแพร่ไปยังส่วนงานและนำสู่การปฏิบัติ
    2. เพื่อสนับสนุนให้ทุกส่วนงานในมหาวิทยาลัยมีการประเมินความเสี่ยงและวางแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงรวมถึงการบริหารความต่อเนื่องอย่างเหมาะสม
    3. เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารเกี่ยวกับประสิทธิผลของกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการบริหารความต่อเนื่อง