วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์ขับเคลื่อนระบบการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานสากลให้ทั่วทั้งองค์กร เพื่อนำพามหาวิทยาลัยมหิดลสู่มหาวิทยาลัยระดับโลก