พันธกิจ

    1. ดำเนินการให้มีการกำหนดนโยบาย กรอบ แนวทางการบริหารความเสี่ยงและการบริหารความต่อเนื่องในภารกิจของมหาวิทยาลัยตามแนวปฏิบัติที่ดีและเป็นสากล
    2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการบริหารความเสี่ยงและการบริหารความต่อเนื่องในภารกิจในทุกส่วนงานของมหาวิทยาลัยตามนโยบายของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ