ประวัติความเป็นมา

ศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง จัดตั้งขึ้นตามมติสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในการประชุมครั้งที่ 428 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2552 และมหาวิทยาลัยได้มีประกาศ เรื่องการแบ่งหน่วยงานของสำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2552