ข้อมูลข่าวสารโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19)ของมหาวิทยาลัยมหิดล

ติดตามสถานการณ์การระบาดของโรค คำแนะนำ แนวทางการปฏิบัติตน ได้ที่ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข [สายด่วน 1422] และทาง https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/index_more.php

วิธีใช้ชุดตรวจ ATK หาเชื้อ COVID-19 ด้วยตนเอง