คลังภาพ COVID-19

30/11/2022

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 และประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 6/2565 # 29 พ.ย. 2565

10/09/2022

ศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง ร่วมกับ กองเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมการใช้งานระบบรายงานเพื่อการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ม.มหิดล ประจำปีการศึกษา 2563-2564 “สำหรับผู้ทำหน้าที่สอบทานข้อมูลบัณฑิตของสถาบันสมทบ” # 9 ก.ย. 2565

25/08/2022

การจัดอบรมการใช้งานระบบรายงานเพื่อการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2563 และประจำปีการศึกษา 2564 (สำหรับผู้ทำหน้าที่สอบทานข้อมูลผู้ปฏิบัติงาน)​ โดยศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยงและกองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล # 23 ส.ค. 2565

25/08/2022

การจัดอบรมการใช้งานระบบรายงานเพื่อการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2563 และประจำปีการศึกษา 2564 (สำหรับผู้ทำหน้าที่สอบทานข้อมูลบัณฑิต)​ โดยศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยงและกองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล # 23 ส.ค. 2565

27/07/2022

การประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 14/2565 เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563และประจำปีการศึกษา 2564 # 27 ก.ค. 2565

12/07/2022

การประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 13/2565 เรื่อง การบริหารความต่อเนื่องของ มหาวิทยาลัย โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) # 12 ก.ค. 2565

12/07/2022

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13/2565 เรื่อง การบริหารความต่อเนื่องของมหาวิทยาลัย โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) # 11 ก.ค. 2565

09/06/2022

การประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 11/2565 เรื่อง การบริหารความต่อเนื่องของ มหาวิทยาลัย โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) # 8 มิ.ย. 2565

08/06/2022

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2565 เรื่อง การบริหารความต่อเนื่องของมหาวิทยาลัย โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) # 7 มิ.ย. 2565