Infographic

INFOGRAPHIC

26/11/2021

Infographic : 6 วิธี ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมขณะทำงานที่บ้าน (WFH) เลี่ยงโรคออฟฟิศซินโดรม

22/11/2021

Infographic : Responsible AI กับ การบริหารจัดการความเสี่ยง AI

30/10/2021

Infographic : “ลอง โควิด” (Long COVID) ภาวะหลังหายป่วยจากโควิด 19

22/10/2021

Infographic : แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์ โควิด-19 พ.ศ. 2564 – 2565

06/10/2021

Infographic : ความสำคัญของการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ร่วมกับวัคซีนโควิด 19 ใน 7 กลุ่มเสี่ยง

24/09/2021

Infographic : IoB คืออะไรกันนะ ?

31/08/2021

Infographic : Home Isolation อีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ป่วยโควิด-19

25/08/2021

Infographic : ความเสี่ยงทางไซเบอร์ : กรณี DATA BREACH และ ความเสียหายจากข้อมูลรั่วไหล

22/07/2021

Infographic : การดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 แบบ Home Isolation