หน้าที่และความรับผิดชอบ

งานวางแผนและพัฒนา

 1. นำนโยบายจากคณะกรรมการมาวางแผนและดำเนินการในการบริหารความเสี่ยงและการบริหารความต่อเนื่อง
 2. วิเคราะห์เสนอแนะรวบรวมความเสี่ยงระดับส่วนงานในการประเมินความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย รวมถึงวิเคราะห์และประสานงานในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 3. สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงและการบริหารความต่อเนื่อง โดยการสื่อสารและประสานงานกับส่วนงาน และจัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยงและการบริหารความต่อเนื่องของมหาวิทยาลัย
 4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง การติดตามประเมิน และพัฒนาเว็ปไซต์ของศูนย์ฯ
 5. นำนโยบายจากคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจำมหาวิทยาลัยมาวางแผนและดำเนินการ จัดเตรียมข้อมูลและเอกสารประกอบการประชุม
 6. งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

งานติดตามประเมินผล

 1. ติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงและแผนบริหารความต่อเนื่องของทุกส่วนงาน
 2. ประเมินประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยงและกระบวนการบริหารความต่อเนื่องในภาพรวมของมหาวิทยาลัย
 3. สอบทานการดำเนินงานของส่วนงาน
 4. งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

งานบริหารและธุรการ

 1. ปฏิบัติงานด้านสารบรรณเกี่ยวกับการรับ การส่ง และการจัดเก็บเอกสาร
 2. จัดเตรียมการประชุม และเอกสารประกอบการประชุม
 3. ปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงินและการยืมเงิน
 4. ปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายและควบคุมพัสดุ
 5. ประสานงานการรับสมัคร และคัดเลือกบุคลากรของศูนย์ฯ
 6. ประสานงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรประจำปี
 7. ประสานงานการขอใช้ห้องประชุม การขอใช้รถราชการ
 8. งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

หมายเหตุ : งานสอบทานรายงานการประเมินการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย เป็นงานที่ปฏิบัติร่วมกัน