แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะเวลา 3 ปี พ.ศ.2559-2561

รายงานแนวโน้มธุรกิจ* ตุลาคม 2559 Business Outlook Report
02/08/2017
Executive Perspectives on Top Risks for 2017
02/08/2017

แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะเวลา 3 ปี พ.ศ.2559-2561

แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะเวลา 3 ปี พ.ศ.2559-2561 โดย สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.)

ทิศทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล บริบทของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการทำงานของภาครัฐมากขึ้น