อาเซียน 2025 มุ่งหน้าไปด้วยกัน

ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ 2552-2561
02/08/2017
ASEAN Economic Community : AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
02/08/2017

อาเซียน 2025 มุ่งหน้าไปด้วยกัน

อาเซียน 2025 : มุ่งหน้าไปด้วยกัน
วิสันทัศน์ประชาคมอาเซียน 2025 และแผนงานประชาคมอาเซียน 2016-2025