ภาวะสังคมไทย ไตรมาสสี่ และภาพรวมปี 2558

คลัสเตอร์สำคัญ ปี 2554-2559
02/08/2017
รายงานแนวโน้มธุรกิจ* ตุลาคม 2559 Business Outlook Report
02/08/2017

ภาวะสังคมไทย ไตรมาสสี่ และภาพรวมปี 2558

ไตรมาสที่สี่ปี 2558 การจ้างงานเพิ่มขึ้นในภาคนอกเกษตรสอดคล้องกับการขยายตัวของอุตสาหกรรมและบริการ อัตราการว่างงานเท่ากับร้อยละ 0.8 สูงกว่าร้อยละ 0.61 ในช่วงเดียวกันปีที่แล้ว