ปัจจัยภายนอก

02/08/2017

21st century skills

Learning for the 21st Century
02/08/2017

รายงานเศรษฐกิจและการเงิน เดือนกรกฎาคม 2559

สรุปภาวะเศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจไทยในเดือนกรกฎาคม 2559 ขยายตัวต่อเนื่องแต่ในอัตราที่ชะลอลง เมื่อเทียบกับเดือนก่อน
02/08/2017

รายงานเศรษฐกิจและการเงิน เดือนมกราคม 2559

รายงานเศรษฐกิจและการเงิน เดือนมกราคม 2559 1. สรุปภาวะเศรษฐกิจไทย ในเดือนมกราคม 2559 แรงส่งของเศรษฐกิจไทยมีทิศทางแผ่วลง สาเหตุหลักมาจากปัจจัยชั่วคราวที่เริ่มหมดไป
01/08/2017

Global-Risks-Report-2016-11th-Edition

รายงานความเสี่ยงทั่วโลก 2016 ฉบับที่ 11 ดึงความสนใจไปที่ความเสี่ยงระดับโลก ส่วนที่สามารถพัฒนาและโต้ตอบในทศวรรษหน้า รายงานความเสี่ยงทั่วโลก 2016 มีมุมมองจาก 750 ผู้เชี่ยวชาญ ที่เกี่ยวกับผลกระทบต่อการรับรู้และความน่าจะเป็นของความเสี่ยงทั่วโลก ที่แพร่หลายในช่วงระยะเวลา 10 ปี ความเสี่ยงจะถูกแบ่งออกเป็นห้าประเภท เศรษฐกิจสิ่งแวดล้อม การเมือง สังคม และเทคโนโลยี
01/08/2017

The-Global-Competitiveness-Report-2015–2016

The Global Competitiveness Report 2015–2016 World Economic Forum (WEF) เผยแพร่รายงานการแข่งขันระดับโลก 2015-2016 ของ 140 ประเทศทั่วโลก
01/08/2017

The Global Information Technology Report 2015

World Economic Forum ได้เผยแพร่รายงานมาฉบับหนึ่ง มีชื่อว่า The Global Information Technology Report 2015 หรือ รายงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของโลก ประจำปี 2015 รายงานฉบับนี้จะมีออกมาอย่างต่อเนื่องทุกปี ตั้งแต่ปี 2001 โดยเนื้อหาในรายงานจะเป็นการประเมินประเทศต่างๆทั่วโลก ว่าแต่ละประเทศมีระดับความพร้อม การพัฒนา ตลอดจนการนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้งานให้เกิดปรโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ การศึกษา ตลอดจนคุณภาพชีวิตด้านต่างๆของประชากรได้ดีขนาดไหน
01/08/2017

Global Risks 2015 10th Edition

ความเสี่ยงทั่วโลกในปี 2015 ฉบับที่ 10 ได้รับการเผยแพร่โดยเศรษฐกิจโลกในกรอบของการแข่งขันระดับโลกและวางเกณฑ์มาตรฐานสำหรับเครือข่าย Global Risks 2015 10th Edition โดย WEF(World Economic Forum) ได้กล่าวถึงความเสี่ยงของโลกที่จะเกิดขึ้นอันใกล้ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ภูมิรัฐศาสตร์ สังคม และเทคโนโลยี นอกจากนี้ยังมีการคาดการณ์แนวโน้มของสถานการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นอีกด้วย รายงานของ WEF(World Economic Forum) ได้จัดความเสี่ยงของโลกไว้ 5 กลุ่ม นั่นคือ ความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ภูมิรัฐศาสตร์ สังคม และเทคโนโลยี
01/08/2017

รายงานนโยบายการเงิน ธันวาคม 2558

รายงานนโยบายการเงิน ธันวาคม 2558 เพื่อวัตถุประสงค์ที่สำคัญ 2 ประการ คือ 1.เพื่อสื่อสารแนวความคิดและเหตุผลของการตัดสินใจดำเนินนโยบายการเงิน ของคณะกรรมการฯ ต่อสาธารณชน และ 2. เพื่อเสนอกรอบประมาณการ ภาวะเศรษฐกิจและแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อที่ชัดเจนและมองไปข้างหน้า
01/08/2017

ความเสี่ยงของข้อมูลที่เปิดเผยสู่สาธารณะ ภัยคุกคามด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่อภาครัฐ

ความเสี่ยงของข้อมูลที่เปิดเผยสู่สาธารณะ ภัยคุกคามด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่อภาครัฐ การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ ข้อมูลที่มีการจัดเก็บและบริหารโดยภาครัฐ การใช้จ่ายภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี สารสนเทศ ภัยคุกคามด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่รัฐกำลังพบในปัจจุบัน