ปัจจัยภายนอก

10/01/2018

2018 Eurasia Group Top Risks

10/01/2018

Migration Impact Cities report 2017 HR

02/08/2017

Digital Transformation Initiative In collaboration with Accenture

The world is being transformed by new technologies, which are redefining customer expectations, enabling businesses to meet these new expectations, and changing the way people live and work. Digital transformation, as this is commonly called, has immense potential to change consumer lives, create value for business and unlock broader societal benefits.
02/08/2017

The Global Risks Report 2017 12th Edition

The Global Risks Report 2017, 12th Edition is published by the World Economic Forum within the framework of The Global Competitiveness and Risks Team
02/08/2017

Executive Perspectives on Top Risks for 2017

Executive Perspectives on Top Risks for 2017
02/08/2017

แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะเวลา 3 ปี พ.ศ.2559-2561

แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะเวลา 3 ปี พ.ศ.2559-2561 โดย สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) ทิศทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล บริบทของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการทำงานของภาครัฐมากขึ้น
02/08/2017

รายงานแนวโน้มธุรกิจ* ตุลาคม 2559 Business Outlook Report

ภาพรวมธุรกิจไตรมาสที่ 3 ปี 2559 ขยายตัวจากไตรมาสก่อนอย่างค่อยเป็นค่อยไป ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เห็นว่าการบริโภคภาคเอกชนขยายตัวได้ต่อเนื่องตามการฟื้นตัวของกิจกรรมเศรษฐกิจ และรายได้ของเกษตรกร ที่เริ่มดีขึ้นบ้างแม้ยังไม่กระจายในทุกภูมิภาค ขณะที่การส่งออกกลับมาขยายตัวส่วนใหญ่เป็นผลจากปัจจัยชั่วคราว ในบางอุตสาหกรรม
02/08/2017

ภาวะสังคมไทย ไตรมาสสี่ และภาพรวมปี 2558

ไตรมาสที่สี่ปี 2558 การจ้างงานเพิ่มขึ้นในภาคนอกเกษตรสอดคล้องกับการขยายตัวของอุตสาหกรรมและบริการ อัตราการว่างงานเท่ากับร้อยละ 0.8 สูงกว่าร้อยละ 0.61 ในช่วงเดียวกันปีที่แล้ว
02/08/2017

คลัสเตอร์สำคัญ ปี 2554-2559

คลัสเตอร์ที่ควรให้ความส าคัญในปี 2554-2559 บริบทใหม่ของโลกกับการปรับตัวของประเทศไทย