โครงการความร่วมมือด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

กรอบความร่วมมือ

1)   ทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกันส่งเสริม และสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายพันธมิตรการวิจัยในรูปแบบ cluster ในสาขาวิชาต่างๆ เช่น ด้านระบบราง และด้านอื่นๆ ตามที่ทั้งสองฝ่ายจะได้พิจารณาเห็นสมควร หรือเห็นชอบร่วมกันต่อไป

2)   ทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้และทักษะด้านการวิจัย สำหรับอาจารย์ นักวิจัยและนักศึกษาของทั้งสองหน่วยงาน

3)   ทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกันสนับสนุน ผลักดัน ให้เกิดการนำผลงานวิจัยหรือผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยที่เกิดจากความร่วมมือนี้ไปสู่การใช้ประโยชน์ทั้งเชิงพาณิชย์ เชิงนโยบายและเชิงสาธารณะ

4)   ทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกันจัดตั้งคณะกรรมการอำนวยการ เพื่อกำหนดทิศทางความร่วมมือ การจัดสรรงบประมาณ การติดตามตัวชี้วัด การประเมินผลความสำเร็จของเครือข่ายความร่วมมือ โดยให้บุคลากรของทั้งสองฝ่ายเป็นประธานร่วม และกรรมการ และให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5)   ทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกันจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ความร่วมมือ และเสนอแนวทางการสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัย

6)   ทั้งสองฝ่ายตกลงให้ความร่วมมือในการดำเนินงาน พร้อมสนับสนุนด้านคำปรึกษาด้านวิชาการหรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือต่อเนื่องกับการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงนี้ ทั้งนี้ ตามที่ทั้งสองฝ่ายจะได้พิจารณาเห็นสมควร หรือเห็นชอบร่วมกันต่อไป

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก "ยอมรับ" หรือสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

นโยบายความเป็นส่วนตัว เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยมหิดลใช้คุกกี้เพื่อจำแนกผู้ใช้งานแต่ละคน โดยทำหน้าที่หลักคือประมวลทางสถิติ ตลอดจนลักษณะเฉพาะของกลุ่มผู้ใช้บริการนั้นๆ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะนำมาใช้ในการวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ และมหาวิทยาลัยจะนำผลลัพธ์ดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้ตอบสนองความต้องการ และการใช้งานของผู้ใช้บริการให้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลนั้นจะไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของผู้ใช้บริการแต่อย่างใด อีกทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ, นามสกุล, อีเมล เป็นต้น และใช้เป็นเพียงข้อมูลทางสถิติเท่านั้น ซึ่งจะช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์สำหรับคุณ และช่วยให้สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้ในเวลาเดียวกัน ทั้งนี้คุณสามารถเลือกตัวเลือกในการใช้งานคุกกี้ได้

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save