โครงการความร่วมมือด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ