ทุน Fundamental Fund ประเภท Basic Research Fund ปีงบประมาณ 2564

แผนงานย่อย: สร้างองค์ความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
•   หลักเกณฑ์การปรับงบประมาณโครงการวิจัยทุน FF ปี 2564 – แผนงานย่อย: สร้างองค์ความรู้
•   แบบฟอร์มแผนการใช้จ่ายงบประมาณปีที่เสนอขอ
•   แบบฟอร์มแจกแจงรายละเอียดค่าใช้จ่าย ฯ
•   แบบฟอร์มตรวจสอบมาตรฐานการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการวิจัย
•   รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยที่ได้รับทุน Fundamental Fund ประเภท Basic Research Fund ภายใต้แผนงานย่อย: สร้างองค์ความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2564 (BRF-02)
•   คู่มือการจัดทำรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ของโครงการวิจัยที่ได้รับทุน Fundamental Fund ประเภท Basic Research Fund ภายใต้แผนงานย่อย: สร้างองค์ความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2564 (BRF-03)
•   แผนการดำเนินการประกอบการขอขยายระยะเวลา

แผนงานย่อย: พัฒนานักวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล
•   ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ทุนสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทุน Fundamental Fund ประเภท Basic Research Fund ภายใต้แผนงานย่อย: พัฒนานักวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2563
•   ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ทุนสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทุน Fundamental Fund ประเภท Basic Research Fund ภายใต้แผนงานย่อย: พัฒนานักวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
•   ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ทุนสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทุน Fundamental Fund ประเภท Basic Research Fund ภายใต้แผนงานย่อย: พัฒนานักวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563
แบบเสนอขอทุนสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทุน Fundamental Fund ประเภท Basic Research Fund
•   แบบเสนอขอทุนสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทุน Fundamental Fund ประเภท Basic Research Fund: ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ (แบบ MU: 01 (Fundamental Fund; FF 2564))
•   แบบเสนอขอทุนสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทุน Fundamental Fund ประเภท Basic Research Fund: ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ (New Discovery) และบุกเบิกศาสตร์แขนงใหม่ (Frontier Research) (แบบ MU: 01-4 (Fundamental Fund; FF 2564))
•   รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยที่ได้รับทุนจากมหาวิทยาลัยมหิดล ทุน Fundamental Fund ประเภท Basic Research Fund ภายใต้แผนงานย่อย: พัฒนานักวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2564 (แบบ MU: 02)
•   หัวข้อเกี่ยวกับส่วนประกอบในการจัดทำรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เสนอมหาวิทยาลัยมหิดล ทุน Fundamental Fund ประเภท Basic Research Fund ภายใต้แผนงานย่อย: พัฒนานักวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2564 (แบบ MU: 03)
การตรวจสอบคุณสมบัติการขอทุน
•   การตรวจสอบคุณสมบัติการขอทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ (Fundamental Fund; FF 2564)
•   การตรวจสอบคุณสมบัติการขอทุนวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ (New Discovery) และบุกเบิกศาสตร์แขนงใหม่ (Frontier Research)