รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประเภทดีเด่นเฉพาะทาง สาขาการบริการ

รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2518 ด้วยวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเกียรติ และเป็นขวัญกำลังใจ แก่บุคลากรที่มีความวิริยะอุตสาหะ และปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ จนมีผลงานดีเด่นในสาขาต่าง ๆ ซึ่งผู้ได้รับรางวัล จะได้เข้ารับพระราชทานรางวัลในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และได้รับรางวัลเงินสด

ทั้งนี้ ถึง ณ ปัจจุบัน มีผู้ได้รับ รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประเภทดีเด่นเฉพาะทาง สาขาการบริการ ดังนี้

ปีการศึกษา 2518

ศ. นพ.ประเสริฐ ทองเจริญ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ปีการศึกษา 2519

ศ. นพ.เสนอ อินทรสุขศรี
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ปีการศึกษา 2520

ผศ. ดร.ประดน จาติกวนิช
คณะวิทยาศาสตร์

ปีการศึกษา 2521

ศ. นพ.สุนทร ตัณฑนันทน์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ปีการศึกษา 2522

รศ. นพ.ภูเก็ต วาจานนท์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ปีการศึกษา 2523

นางสาวจงจิตต์ คณากูล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ปีการศึกษา 2524

นางสาวทัศนีย์ โมฬีชาติ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

นางฉลวย ขาวสะอาด
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ปีการศึกษา 2525

ทพญ.เจือจันทร์ คงศักดิ์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

นางสาวเกียรติหญิง ภูสันต์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ปีการศึกษา 2526

ศ. นพ.ประดิษฐ์ เจริญไทยทวี
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ปีการศึกษา 2527

ศ. นพ.ดิเรก พงศ์พิพัฒน์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

นางอารีย์ พฤกษราช
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ปีการศึกษา 2528

รศ. พญ.จิรพรรณ มัธยมจันทร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

นางสาวบุญนาค ศศะภูริ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ปีการศึกษา 2529

ศ. นพ.จอมจักร จันทรสกุล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ปีการศึกษา 2530

นางวิภาวรรณ มนุญปิจุ
คณะวิทยาศาสตร์

ปีการศึกษา 2531

รศ. นพ.ดิเรก อิศรางกูร ณ อยุธยา
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ปีการศึกษา 2534

รศ. นพ.ชัยสิน วีรวรรณ
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

ปีการศึกษา 2535

นางวราภรณ์ โกมารกุล ณ นคร
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ปีการศึกษา 2536

โครงการปลูกสวนสมุนไพรสิรีรุกชาติ
คณะเภสัชศาสตร์

ปีการศึกษา 2538

นางจารุณี ฟักผลงาม
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

นางนันททิพย์ วิริโยทัย
สำนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล

ปีการศึกษา 2539

ผศ.ขวัญตา เกิดชูชื่น
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

นางสาวสุภาพ วัณณะพันธุ์ และคณะ
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

ปีการศึกษา 2540

ศ. นพ.ประพุทธ ศิริปุณย์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ปีการศึกษา 2541

ศ.คลินิก นพ.ดิเรก จุลชาต
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ปีการศึกษา 2542

นางมาริษา สมบัติบูรณ์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ปีการศึกษา 2544

นางรุจเรขา อัศวิษณุ
คณะวิทยาศาสตร์

ปีการศึกษา 2546

รศ. ดร. นพ. ทพ.วีระศักดิ์ ไพรัชเวทย์
คณะทันตแพทยศาสตร์

ปีการศึกษา 2548

รศ. ทพญ.มาลี อรุณากูร
คณะทันตแพทยศาสตร์

ปีการศึกษา 2549

ผศ.บัวรอง ลิ่วเฉลิมวงศ์
คณะวิทยาศาสตร์

ปีการศึกษา 2550

ศ. พญ.สุมาลี เกียรติบุญศรี
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ผศ. ดร.สุนันทา วิบูลย์จันทร์
คณะวิทยาศาสตร์

ปีการศึกษา 2551

รศ. ทพ.สุรินทร์ สูอำพัน
คณะทันตแพทยศาสตร์

ปีการศึกษา 2552

นางสาวสอาด พิมพ์ปติมา
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ปีการศึกษา 2553

ศ. พญ.สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ปีการศึกษา 2554

รศ. ดร.พิมพวัลย์ บุญมงคล
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

ปีการศึกษา 2555

ศ.คลินิก นพ.พรชัย มูลพฤกษ์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาลาลรามาธิบดี

รศ. นพ.ประดิษฐ์ สมประกิจ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ปีการศึกษา 2556

พญ.สิรินทร ฉันศิริกาญจน
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

นางสาวเสาวนีย์ เนาวพาณิช
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

นายคำรณ โชธนะโชติ
คณะวิทยาศาสตร์

ปีการศึกษา 2557

นางพรพิมล อดัมส์
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

ปีการศึกษา 2558

ผศ. นพ. ทพ.เกียรติอนันต์ บุญศิริเศรษฐ
คณะทันตแพทยศาสตร์

ผศ. นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ปีการศึกษา 2560

ศ. นพ.อร่าม โรจนสกุล
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ปีการศึกษา 2561

รศ. นพ.ทวีศักดิ์ แทนวันดี
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ปีการศึกษา 2562

BOVORN-K

ผศ. ดร. นพ. ทพ.บวร คลองน้อย
คณะทันตแพทยศาสตร์
ผลงานการบริการ “การจัดการ และการดูแลรักษาผู้ป่วยเนื้องอก และมะเร็งช่องปาก”

ปีการศึกษา 2563

ศ. ดร.วิสิฐ จะวะสิต
สถาบันโภชนาการ

รศ. นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ปีการศึกษา 2564

ศ. นพ.สมชาย ลีลากุศลวงศ์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

* ปีที่ไม่มีผู้ได้รับรางวัล: ปีการศึกษา 2532 – 2533, 2537, 2543, 2545, 2547, 2559, 2565