รางวัลนักวิจัย/ผลงานวิจัย

ภาพรวมจำนวนรางวัลที่ได้รับ

ปี
งบประมาณ
รางวัลระดับนานาชาติ รางวัลระดับชาติ รางวัลระดับสถาบัน รวม (ไม่นับซ้ำ)
จำนวน
ผู้ได้รับรางวัล
จำนวนรางวัล จำนวน
ผู้ได้รับรางวัล
จำนวนรางวัล จำนวน
ผู้ได้รับรางวัล
จำนวนรางวัล จำนวน
ผู้ได้รับรางวัล
จำนวนรางวัล
2537 2 2 6 6 8 8
2538 3 3 7 8 10 11
2539 1 1 10 7 2 2 12 10
2540 6 5 6 5
2541 3 3 8 5 10 8
2542 6 6 12 11 2 2 20 19
2543 6 4 16 13 2 2 24 19
2544 1 1 23 18 3 3 25 22
2545 4 4 21 12 3 3 27 19
2546 5 6 45 16 1 1 50 23
2547 7 6 27 12 4 4 38 22
2548 14 10 13 12 12 12 39 34
2549 3 4 22 18 7 7 30 29
2550 6 6 2 2 8 8 16 16
2551 13 13 33 32 11 11 54 56
2552 15 11 19 16 3 3 33 30
2553 8 9 22 15 20 17 45 41
2554 1 1 42 32 14 14 56 47
2555 33 21 59 42 14 16 99 79
2556 30 26 85 62 42 42 152 130
2557 37 28 87 84 70 67 186 179
2558 20 16 76 68 33 26 127 110
2559 13 12 77 63 34 34 120 109
2560 23 18 74 62 50 40 139 120
2561 20 16 69 71 40 45 129 132
2562 31 16 72 48 16 26 119 89
2563 8 9 43 43 25 22 76 74
2564 46 26 49 35 9 6 102 67
2565 24 13 62 20 11 11 97 44
2566 9 6 45 19 14 14 57 39
รวม 392 297 1,132 857 450 438 1,963 1,592

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

รางวัลของมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์
•   รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น
•   รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่
•   รางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น
•   รางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่

โครงการทุนวิจัย ลอรีอัล ประเทศไทย “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์”
•   ทุนวิจัย ลอรีอัล ประเทศไทย “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์”

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ บริษัท บี บราวน์ (ประเทศไทย)
•   รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล – บี บราวน์ เพื่อการแพทย์และสาธารณสุขไทย