รางวัลนักวิจัย/ผลงานวิจัย

ภาพรวมจำนวนรางวัลที่ได้รับ

ปี
งบประมาณ
รางวัลระดับนานาชาติ รางวัลระดับชาติ รางวัลระดับสถาบัน รวม (ไม่นับซ้ำ)
จำนวน
ผู้ได้รับรางวัล
จำนวนรางวัล จำนวน
ผู้ได้รับรางวัล
จำนวนรางวัล จำนวน
ผู้ได้รับรางวัล
จำนวนรางวัล จำนวน
ผู้ได้รับรางวัล
จำนวนรางวัล
2537 2 2 6 6 8 8
2538 3 3 8 8 11 11
2539 1 1 15 11 2 2 18 14
2540 6 7 6 7
2541 3 3 9 6 12 9
2542 6 6 12 10 2 2 20 18
2543 6 4 15 12 3 3 24 19
2544 1 1 21 18 3 3 25 22
2545 4 4 20 12 3 3 27 19
2546 4 5 39 16 1 1 44 22
2547 8 6 29 12 4 4 41 22
2548 15 11 24 18 22 13 61 42
2549 3 4 25 18 7 8 35 30
2550 9 10 16 14 11 11 36 35
2551 15 13 33 31 13 11 61 55
2552 27 20 36 32 3 3 66 55
2553 7 8 23 16 20 17 50 41
2554 1 1 59 39 14 14 74 54
2555 39 22 74 51 18 20 131 93
2556 36 32 91 73 38 38 165 143
2557 31 21 77 65 70 67 178 153
2558 20 16 77 68 33 26 130 110
2559 14 12 85 63 46 34 145 109
2560 25 18 83 60 50 40 158 118
2561 6 4 19 22 25 26
รวม 286 227 902 688 363 320 1,551 1,235

ข้อมูล ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561

รางวัลของมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์
•   รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น
•   รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่
•   รางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น
•   รางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่

โครงการทุนวิจัย ลอรีอัล ประเทศไทย “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์”
•   ทุนวิจัย ลอรีอัล ประเทศไทย “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์”

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ บริษัท บี บราวน์ (ประเทศไทย)
•   รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล – บี บราวน์ เพื่อการแพทย์และสาธารณสุขไทย