จริยธรรมการวิจัยทางชีวนิรภัย

ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดล ตระหนักถึงความสำคัญในการควบคุมดูแลความปลอดภัยของบุคลากรและสิ่งแวดล้อม ในการดำเนินงานวิจัยที่มีการใช้สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม (Genetically Modified Organisms) เชื้อจุลินทรีย์ก่อโรค (Infectious Agents) แมลงและสัตว์ที่เป็นพาหะ (Arthropod Vectors) จึงได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ (Mahidol University Biosafety Subcommittee) ขึ้นมาเพื่อ
•   วางระบบและมาตรการตรวจสอบและควบคุมงานวิจัย ทั้งในห้องปฏิบัติการและภาคสนามที่เกี่ยวข้องกับการใช้สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม เชื้อจุลินทรีย์ก่อโรค รวมทั้งแมลงและสัตว์ที่เป็นพาหะ
•   ควบคุมดูแลการสั่งซื้อสิ่งมีชีวิตที่เกิดจากงานวิจัยและ/หรือการผลิตสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม เชื้อจุลินทรีย์ก่อโรค และแมลงและสัตว์ที่เป็นพาหะ หรือมีแผนที่จะปล่อยสิ่งมีชีวิตดังกล่าวสู่สิ่งแวดล้อม
•   พิจารณาให้การรับรองโครงการวิจัย พร้อมทั้งติดตามผลประเมินตรวจสอบการดำเนินงาน
•   รายงานผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางชีวภาพให้คณะกรรมการความปลอดภัยมหาวิทยาลัยมหิดลทราบ

BIOSAFETY GUIDELINES

แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety Guidelines)

แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety Guidelines)
จัดทำโดย : คณะอนุกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล