ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยทุน RESEARCH ENVIRONMENTS GRANTS 2023-2024
September 21, 2023
ประชาสัมพันธ์ทุน Opportunities to Advance Women’s Health Innovation
October 25, 2023

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) ประกาศรับสมัครทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2567 รอบที่ 2

สถานะประกาศทุน / Funding Opportunity Status เปิดรับสมัคร / Open
ชื่อแหล่งทุน /Funder ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) ; TCELS
ประเภททุน / Funding Type Research grant
งบประมาณโครงการ/ Maximum Award(งบประมาณที่แหล่งทุนสนับสนุนทุนสูงที่สุด)
วันที่เปิดรับสมัครทุน/Opening Date 18 กันยายน 2566
วันที่มหาวิทยาลัยปิดรับเอกสารทุน / MU Closing Date ก่อนกำหนดของแหล่งทุน 4 วันทำการ (25 ตุลาคม 2566)
วันที่มหาวิทยาลัยแจ้งสรุปรายชื่อโครงการที่เสนอผ่านระบบ NRIIS 26 ตุลาคม 2566
วันที่ส่วนงานแจ้งยืนยันการส่งข้อเสนอโครงการ 30 ตุลาคม 2566 เวลา 17.00 น.
วันที่แหล่งทุนปิดรับสมัครทุน / Closing Date 31 ตุลาคม 2566 เวลา 17.00 น.

Timeline

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) ประกาศรับสมัครทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2567 รอบที่ 2

ด้วย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) เปิดรับข้อเสนอโครงการด้านการแพทย์และสุขภาพ  (รอบที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2567
เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลลัพธ์ของแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) พ.ศ.2566 – 2570
ภายใต้ยุทธศาสตร์ 1 (S1) การพัฒนาเศรษฐกิจไทยด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ให้มีความสามารถในการแข่งขัน และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน พร้อมสู่อนาคต
ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบ NRIIS ได้ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566 เวลา 17.00 น.
โดยจัดทำเอกสารขอรับทุนตามแบบฟอร์มที่แหล่งทุนกำหนด
ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่อีเมล pmu@tcels.or.th โทรศัพท์ 0 2644 5499 กด 1
ในกรณีที่ข้อขัดข้องทางเทคนิคในการกรอกข้อมูลผ่านระบบ NRIIS
สามารถติดต่อผ่านช่องทางสายด่วน Hotline 097 107 9090 ทีมพัฒนาระบบ NRIIS หรืออีเมล nriis@nrct.go.th

เนื่องด้วย ระบบ NRIIS สามารถรับรองผู้ใช้งานในเวลาเดียวกันได้เพียงจำนวนหนึ่ง ขอให้นักวิจัยวางแผนยื่นข้อเสนอโครงการล่วงหน้าก่อนเวลาที่กำหนด
และแหล่งทุนกำหนดให้มหาวิทยาลัยกดรับรองข้อเสนอโครงการวิจัยที่เสนอผ่านระบบ NRIIS ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2566 เวลา 17.00 น.
เพื่อให้ดำเนินการสามารถดำเนินการได้ทันเวลา ขอให้ผู้ประสงค์ยื่นข้อเสนอโครงการดำเนินการก่อนครบกำหนดของแหล่งทุนล่วงหน้า 4 วันทำการ  (ภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2566)

โดยมหาวิทยาลัยจะดำเนินการสรุปรายชื่อข้อเสนอโครงการวิจัยที่เสนอผ่านระบบ NRIIS และจัดส่งให้กับฝ่ายวิจัยส่วนงาน
เพื่อให้ส่วนงานต้นสังกัดตรวจสอบและทำบันทึกแจ้งการส่งข้อเสนอโครงการวิจัยมายังกองบริหารงานวิจัย ก่อนครบกำหนดของแหล่งทุน (ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2566 เวลา 17.00 น.)
มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์รับรองเฉพาะข้อเสนอโครงการที่ได้รับแจ้งจากส่วนงานต้นสังกัดและมีการส่งข้อเสนอโครงการพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องในระบบ ภายในวันที่กำหนดข้างต้นเท่านั้น

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://www.tcels.or.th/News/Coming-Soon/Activity-News/3759