สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน); สวก. รับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2567
May 25, 2023
แหล่งทุน Medical Research Council (MRC) เปิดรับข้อเสนอโครงการในหัวข้อ “Applied global health research”
June 7, 2023

เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ประจำปีงบประมาณ 2566 รุ่นที่ 25

โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ประจำปีงบประมาณ 2566 รุ่นที่ 25

เพื่อสนับสนุนการผลิตงานวิจัย และนักวิจัยระดับปริญญาเอกคุณภาพสูงในมหาวิทยาลัยไทยให้ได้มาตรฐานสากลและทันความต้องการของประเทศ
อันจะนำไปสู่การขับเคลื่อนประเทศด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม อีกทั้งสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายการวิจัยระหว่างนักวิจัยและหน่วยงานวิจัยชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ

ยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านระบบ NRIIS ได้ที่ http://nriis.go.th
ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2566 เวลา 16.30 น.
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11702 หรือ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 0 25791370-9 ต่อ 423, 424, 486 หรือ 0659509841 หรือ
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ rgj25@nrct.go.th (คุณภรรทรทร/คุณขนิษฐา)

เนื่องจาก ระบบ NRIIS สามารถรองรับผู้ใช้งานในระบบในเวลาเดียวกันได้เพียงจำนวนหนึ่ง ขอให้นักวิจัยวางแผนยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านระบบ NRIIS ล่วงหน้า
มหาวิทยาลัยจะดำเนินการสรุปรายชื่อข้อเสนอโครงการวิจัยที่เสนอผ่านระบบ NRIIS และจัดส่งให้กับฝ่ายวิจัยส่วนงานต้นสังกัด ภายในวันที่ 26 มิถุนายน 2566
และขอให้ส่วนงานต้นสังกัดตรวจสอบและทำบันทึกแจ้งยืนยันการส่งข้อเสนอโครงการวิจัยมายังกองบริหารงานวิจัย ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2566 เวลา 16.00 น.